If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | Portfolio Categories Известување
45
archive,paged,tax-portfolio_category,term-izvestuvanje,term-45,paged-2,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive
Archive

РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА Планска Програма во е-урбанизам со број на постапка: 41726 за изработка на Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13

  |     |   No comment

Врз основа на член 44, став 7 од Законот за Урбанистаичко планирање (Сл. Весник Бр.32/2020) Комисијата за урбанизам до Градоначалникот на општина Радовиш доставува предлог за одобрување на Планска Програма за изработка на Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – површински...

Прочитај повеќе

одлука за избор за унапредување  на административен службеник по интерен оглас број  2/2022

  |     |   No comment

  Согласно  член 52 од Законот за административни службеници (Сл. Весник на РМ бр.27/14,199/14,48/15,154/15,5/16 и 142/16 и 11/18) Секретарот на Општина Радовиш донесува:                                                         О  Д  Л  У  К  А за избор за унапредување  на административен службеник по интерен оглас број  2/2022   Кандидатот Надица Пранговска се избира за унапредување...

Прочитај повеќе

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВЕН УВИД ПО УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА УЛИЦА ВО С.КАЛУГЕРИЦА, ОПШТИНА РАДOВИШ

  |     |   No comment

Врз основа на член 62 став(10) Законот за урбанистичко планирање („Сл. в. на РСМ“ бр. 32/20), Општина Радовиш  објавува :   ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВЕН УВИД Известување за јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на улица во с.Калугерица, Општина Радoвиш   Врз основа на...

Прочитај повеќе

СЕ ПОТВРДУВА ОДОБРУВАЊЕ ОД УРБАНИСТИЧКИ АСПЕКТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА СО НАМЕНА Е1.8 ВОДОВИ ЗА ПРЕНОС НА ЕЛ.ЕНЕРГИЈА ЗА НОВОПЛАНИРАН ПОДЗЕМЕН 10/20 КВ ВОД

  |     |   No comment

Постапка бр. 39203,  со арх.бр. 26 - 1462/1  од 30.11.2021 г. по барање од ДГАПИД СТУДИО АТРИУМ  доо  Штип.                                             П О Т В Р Д А   Се...

Прочитај повеќе

РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 10 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ

  |     |   No comment

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа, член 19 став 2 од Статутот на општина Радовиш и член 51  од Деловникот за работа на Советот на општина Радовиш, се донесе Решение за свикување на 10 седница на Советот на општина Радовиш.   Седницата ќе...

Прочитај повеќе

ИНТЕРЕН ОГЛАС број 2/2022 за пополнување на работo местo со унапредување

  |     |   No comment

Врз основа на член 48 од Законот за административните службеници (,,Сл.весник на РМ бр. 27/14,199/14,48/15,154/15,5/16,142/16 , 11/18 и Сл.весник на РСМ бр.275/19,14/20 и 215/21) и член 2 од Правникот за формата и содржината на интерниот оглас,начинот на поднесување на пријавата за унапредување,начинот на спроведување на...

Прочитај повеќе

ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ОДОБРЕН УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА БР.1038 ОД ДУП НА ГРАД РАДОВИШ, ОПШТИНА РАДОВИШ

  |     |   No comment

ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ОДОБРЕН  УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА бр.1038 од ДУП на град Радовиш, Општина Радовиш,   До :  Александра Илиев,  Радовиш.   Предмет  :     ПОТВРДА  за заверка на одобрен урбанистички проект   Врска  :     Наш брoj  26-1338/1  од  09.11.2021 год, постапка бр. 38754   Почитувани,   Градоначалникот...

Прочитај повеќе

АПЕЛ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ НА ОТВОРЕН ПРОСТОР

  |     |   No comment

Апел за заштита од пожари на отворен простор Територијата на нашата држава се соочува со зачестеност на полски и шумски пожари кои се помогнати од зголемувањето на температурите и сушниот период, а човечкиот фактор е посочен како причинител на истите, кои освен што ја загрозуват животната средина...

Прочитај повеќе

РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА Планска Програма во е-урбанизам со број на постапка:40566 за изработка на Урбанистички План вон опфат на урбанистички план со класа на намена А1 – домување, со проектен опфат: четири градежни парцели ГП 1.17, ГП 1.18 ГП 1.18.1 и ГП 1.19, на КП – 4233/1, КП – 4234/1, КО Радовиш

  |     |   No comment

Врз основа на член 44, став 7 од Законот за Урбанистаичко планирање (Сл. Весник  Бр. 32/2020) Градоначалникот на општина Радовиш по доставен предлог за одобрување на Планска програма, со број на постапка: 40566, Ви доставува предлог за одобрување на Планска Програма за изработка на Урбанистички...

Прочитај повеќе

ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ОДОБРЕН УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА бр.1 од ДУП на град Радовиш, Општина Радовиш,

  |     |   No comment

Предмет  :   ПОТВРДА  за заверка на одобрен урбанистички проект   Врска  :    Наш брoj  26-1312/1  од  26.10.2021 година  постапка бр.38753   Почитувани,   Градоначалникот на општина Радовиш, ја разгледа доставената дoкументација со барањето за заверка на Урбанистичкиот проект со План за парцелација на градежна парцела бр.1 од ДУП на град Радовиш,УБ 9.2,...

Прочитај повеќе