If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
7346
page-template-default,page,page-id-7346,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

 

 

Градоначалник на општина Радовиш од 2017 година е г-дин Герасим Конзулов, кој што беше кандидат за градоначалник од коалицијата предводена од СДСМ. Неговиот мандат трае 4 години, односно од 2017 година до 2021 година. Претходни градоначалници на општина Радовиш биле: Сашко Николов (од 2013-2017 г.) Роберт Велков (од 2005-2013 г.), Ристе Кукутанов (од 2000-2005 г.), Кирчо Сусинов (од 1996-2000 г.) и Љупчо Захариев (од 1990-1996 г.).

„Општината Радовиш  се стреми да ги подобри условите за живот на граѓаните, на начин што би се искористиле компаративните предности што ги нудат природното опкружување и досегашната создадена инфраструктура со насока кон креирање на среќни, задоволни, безбедни и здрави граѓани.

За да поттикнеме правилен и здрав локален економски развој Ние, како двигатели на истиот мораме да создадеме една симбиоза помеѓу луѓето, природната околина и развојот на науката и технологијата, а паралелно со тоа културата и образованието да се развиваат кон позитивна насока.

И затоа добронамерници, граѓани и пријатели на Радовиш, упатувам отворена покана и Ви давам до знаење дека вратата на Општина Радовиш е секогаш отворена кон сите оргинални, позитивни идеи и иницијативи со цел унапредување на локалната заедница и подигање на квалитетот на животот на граѓаните.“

Искрено Ваш,

Градоначалник на Општина Радовиш

Герасим Конзулов

 

Надлежности на градоначалникот

 

Ја претставува и застапува Општината;


Ја контролира законитоста на прописите на Советот;


Ги објавува прописите на Советот во службено гласило на Општината;


Го обезбедува извршувањето на одлуките на Советот;


Го обезбедува извршувањето на работите коишто со закон и се делегирани на Општината;


Иницира и предлага донесување прописи од надлежност на Советот;


Го предлага годишниот буџет и годишната сметка на буџетот на Општината;


Го извршува буџетот на Општината;


Избира директори на јавните служби кои ги основала Општината врз основа на јавен конкурс;


Редовно го известува Советот за извршувањето на своите надлежности во согласност со Статутот;


Решава за управни работи за права, обврски и интереси на правни и физички лица во согласност со законот;


Донесува правилник за систематизација на работните места на општинската администрација;


Раководи со општинската администрација;


Одлучува за вработувањето, правата, должностите и одговорностите на вработените во општинската адинистрација доколку поинаку не е определено со законот;


Обезбедува правилно и законско користење, одржување и заштита на сопственоста на општината во согласност со законот и со Статутот и
Врши и други работи утврдени со законот и со Статутот.