If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | Одделение за Урбанизам и ЗЖС
8270
page-template-default,page,page-id-8270,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

Одделение за Урбанизам и ЗЖС

 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

 


Урбанистичкото (урбано и рурално) планирање, издавањето на одобрение за градење на објекти од локално значење утврдени со закон,

уредувањето на просторот и уредувањето на градежното земјиште

 

* Постапките, Образците и Барањата можете да ги превземете со кликнување 


Барање потврда од Урбанизам

Барање за решение за одобрување на измена во текот на изградбата

Барање за промена на инвеститор

Барање за пренамена на станбен во деловен простор или од деловен во станбен простор

Барање за поставување на рекламни паноа

Барање за поставување на оптички кабли

Барање за оформување на градежна парцела

Барање за отуѓување на градежно земјиште

Барање за отпочнување на постапка за ЛУПД

Барање за отпочнување на постапка за измена и дополнување на ДУП

Барање за одобрување на проект за инфраструктура за линиски инфраструктурни објекти

Барање за одобрување на планска програма

Барање за одобрение за реконструкција

Барање за одобрение за пренамена од станбен во деловен простор

Барање за одобрение за подготвителни работи

Барање за локална планска документација

Барање за издавање потврда за точна адреса и број

Барање за издавање на решение за одобрување на проект за адаптација

Барање за издавање на потврда за користење на јавна површина во близина на куќата

Барање за издавање на одобрение за реконструкција

Барање за издавање на одобрение за градење

Барање за издавање извод од проект за инфраструктура

Барање за издавање извод од ЛУПД

Барање за издавање извод од ДУП

Барање за издавање извод од ДУП (општ акт за населено место)

Барање за издавање извод од ГУП

Барање за изградба на потпорен ѕид

Барање за изградба на помошни градби

Барање за изградба на ограда

Барање за изградба на некатегоризиран пат

Барање за изградба на градби со кои се овозможува и олеснува движењето на лицата со инвалидност

Барање за заверка на архитектонско-урбанистички проект

Барање за заверка и павосилност за увид на лице место на стари одобренија

Барање зa кодобрение за поставување на урбана опрема за физички лица

Барање зa кодобрение за поставување на урбана опрема за правно лица

Барање  за одобрение за отстапување на објект

Барање за на утврдување на правен статус на бесправни објекти

Барање за заверка и павосилност за увид на лице место

Барање за заверка на архитектонско-урбанистички проект

Барање за извод од проект за инфраструктура

Барање за одобрение промена на градител

Барање за одобрување Елаборат за животна средина

Барање за одобрување на идеен проек

Барање за прекоп преку локален пат-улица

Барање за продолжување на постапка за утвдрување на правен статус на бесправни објекти

 


Стандардизирани постапки

Постапка за издавање на одобрение за новоградба (вклучително доградби и надградби)

Постапка за издавање на одбрение за адаптација со пренамена

Постапкa за издавање на решение за промена на градител

Постапка за заверка на основен проект (за градби за кои не е потребно одобрение за градење)

Постапка за дополнување на основниот проект со анекс на основен проект

Постапка за издавање одобрение за отстранување

Постапка за остварување право на жалба

 

* Постапките и Образците можете да ги превземете со кликнување