If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | СОУ Коста Сусинов – Радовиш
8174
page-template-default,page,page-id-8174,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

СОУ Коста Сусинов – Радовиш

SOU Kosta Susinov -Logo

 

Лоцирано во источниот централен дел на градот со добар транспортен пристап до него, училиштето опфаќа ученици од општините Радовиш, Конче, а еден мал дел и од соседните општини, па и пошироко.

 

Основано е во далечната 1960 година на Народниот одбор на општина Радовиш со решение број 01-4058 од 25.08.1960 година го основа училиштето под називот Страшо Пинџур. Во учебната 1960/61 година во училиштето учеле 38 ученика, за да сега бројот на учениците достигне до 950. ​

 

​Местоположбата на училиштето овозможува комуникација со поголем број ресурси со кои располага опкуржувањето: културни, образовни, здравствени, спортски, стопански и нестопански објекти. Од својот почеток па се до денес училиштето постигнува солидни резултати во своето работење кои овозможија афирмација на локално ниво и пошироко.

 

За ова сведочат голем број доделени награди и признанија. Училиштето ќе продолжи и понатаму со постигнување на нови успеси. ​Се бележат педесет и четири година неуморно чекорење по патеките на образованието, со различно име но со цврст став: СО УЧЕНИЦИТЕ –ЗА УЧЕНИЦИТЕ ​

 

 • 1960 / 61 година – гимназија Страшо Пиџур
 • 1977/78 година – гимназија Коста Сусинов
 • 1982/83 година –ЦСНО Јосип Броз
 • 1993/94 година – ЦСНО Коста Сусинов
 • 1999/2000 година – ДСУ Коста Сусинов

 

Училиштето се стреми да создаде здрава училишна средина во која учениците пристојно ќе се чувствуваат, со можност секое дете да научи и се здобие со знаење, индивидуално да се развива и стекнува доверба во себе, во наставниците и другите вработени во училиштето, учениците да бидат постојано активни, а со тоа да стекнат и трајни знаења кои ќе им послужат понатаму во секојдневниот живот. Секое програмирање на работата на училиштето се темели на квалитетот на наставната работа и нејзиното се поголемо педагошко ефектуирање. За да може училиштето да ја реализира својата мисија, тоа ќе ги следи промените во општеството, но и самото ќе ги креира потребните промени.

Визијата на СОУ Коста Сусинов Радовиш е тоа да биде безбедна и дисциплинирана средина за сите ученици, препознатливо и атрактивно за школување, константно да се развива и еволуира. Воспитно-образовниот процес да се одвива квалитетно, со современи форми и методи на работа прилагодени на потребите и интересите на учениците, наставниците, на локалната средина и воопшто на државата. Учениците со задоволство да се образуваат во училиштето и по завршувањето успешно да одговорат на современите предизвици.

 

За остварување на мисијата и визијата во училиштето во тековната учебна 2013 / 14 год. на ниво на училиште како приоритетни се поставуваат следните цели и инвестиции:​

Подобрување на техничките услови за работа во училиштето

 • Опремување на кабинетите со нагледни средства
 • Реконструирање на училниците
 • Опремување на фитнес сала
 • Реконструкција на парното греење
 • Набавка на средства за почеток на работилница за изработка на златен и сребрен накит
 • Ботаничка градина

 

Унапредување на воспитно-образовниот процес.

 • Континуиран професионален развој на вработените
 • Унапредување на воспитно-образовниот процес
 • Соработка со други училишта
 • Ангажирање на нови ресурси

Подобрување на комуникациите со заедницата

 • Едукација на учениците за сексуално воспитување, болести на зависност, сида, во борбата за здрава креативна личност.
 • Зголемување и подобрување на соработката со локалната заедница ибизнис секторот.
 • Подобрување на соработката меѓу наставници- локална заедница – родители.

 

Настава

Воспитно – образовната работа во СОУ „Коста Сусинов“ – Радовиш се остварува преку програмите за: гимназиско образование, со подрачјата: општествено – хуманистичко и природно – математичко, стручно образование, со геолошко-рударска и металуршка струка и електротехничка струка Во училиштето има вкупно 36 паралелки распоредени во:

 

 • Прва година – 6 паралелки гимназиско образование (2 на турски наставен јазик), 1 паралелка геолошко-рударска и металуршка струка и 1 паралелка електротехничка струка
 • Втора година – 7 паралелки гимназиско образование (2 на турски наставен јазик), 1 паралелка геолошко-рударска и металуршка струка и 1 паралелка електротехничка струка
 • Трета година – 7 паралелки гимназиско образование (2 на турски наставен јазик), 2 паралелки геолошко-рударска и металуршка струка
 • Четврта година – 8 паралелки гимназиско образование (2 на турски наставен јазик), 2 паралелки геолошко-рударска и металуршка.

 

 

СОУ „Коста Сусинов“ – Радовиш