If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | ЈОУГД Ацо Караманов
8333
page-template-default,page,page-id-8333,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

ЈОУГД Ацо Караманов

 ЈАВНА ОПШТИНСКА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА – ДЕТСКА ГРАДИНКА ,,АЦО КАРАМАНОВ,,-РАДОВИШ

 

 

Предучилишното воспитување во општина Радовиш започнало да функционира од 1965 година со основање на ,,дечја градинка,, односно детско забавиште ,,Ацо Караманов,, за прифаќање на деца од предучилишна возраст (пред поаѓање во основно училиште).

 

Јавната општинска установа за деца-Детска градинка ,,Ацо Караманов,,-Радовиш, со седиште во Радовиш, на ул.,,Ацо Караманов,, бр. 54,  својата дејност ја обавува во три објекти лоцирани на територијата на град Радовиш, и четири воспитни групи просторно сместени во други просторни услови.

Дејноста на оваа јавна установа е згрижување и воспитување на деца од 8 месечна до 6 годишна возраст односно до поаѓање во основно училиште. Во установата се организира и престој за деца до 10 годишна возраст.

 

Објект ,,Управна зграда,, со локација на ул. ,,Ацо Караманов,, бр. 54 во Радовиш, пуштен во употреба од 10.06.1977 година, најстар и прв објект каде започнал да функционира целодневниот престој во дејноста згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст во Радовиш, со опфат на деца деца од 9 месечна до 7 годишна возраст (според тогашните законски прописи)

Овој објект е со вкупна површина од 2898 м2, од кои 1167 м2 внатрешен простор (зграда) и 1738 м2 надворешен  простор ( двор), со капацитет за опфат на 170 деца. Објектот е од тврда градба и е приземен тип на објект. Истиот има осум (8) наменски градени и опремени занимални  со дидактички средства и игровен материјал, со опрема прилагодена за потребите на децата од возрасната група. Секоја занимална има посебна гардероба и санитарен чвор, а од задната страна на објектот има четири отворени тераси каде децата изведуваат слободни и игровни активности и престојуваат на воздух. За потребите на децата и реализирање на активности од областа на физичкото воспитување, една адаптирана и опремена занимална служи за таа цел.

Во овој објект се згрижени вкупно127 деца, распоредени во 6 возрасни групи од 8 месечна до 6 годишна возраст, односно до поаѓање во основно училиште

Во објектот ,,Управна зграда,, има централната кујна каде се подготвува храна за децата од сите објекти и оброци за проектот ,,Народна кујна,,,а потоа се дистрибуира до дистрибутивните кујни во останатите објекти, и пунктовите каде се делат оброците. Храната се служи во трпезаријата(со исклучок за децата од јаслената возраст), во која има и посебно опремен простор за куклени претстави и простор за детски театарски претстави.Објектот располага со перална, семејна просторија,канцеларии за раководно стручни, административно-правна и финансиска служба, воспитно-негователски, помошно- технички кадар и здравствена просторија.

Затоплувањето е со сопствено парно греење на нафта, со парни котли сместени во подрумските простории и цистерна од 20 тона  вкопана во дворната површина на објектот.

Дворната површина е озелената,со поставени детски реквизити и покриен простор (куќичка),освен просторот пред влезот во кујна, каде е паркигот за службените возила и возила со кои се доставуваат прехранбени артикли за подготовка на оброците.

 

Објектот ,,Цветови,, е со локација на ул.,,Илија Алексов,, бб, со вкупна површина од 9315 м2, од кои 1091м2 под објект, и 8224 м2 дворна површина, со капацитет за опфат на 180 деца, од 8 месечна до 6 год. односно до поаѓање во основно училиште.Објектот е од тврда градба, пуштен во употреба од 1982 год. Истиот има осум (8) наменски градени и опремени занимални со дидактички средства и игровен материјал и опрема прилагодена за потребите на децата од возрасната група, со посебна гардероба и санитарен чвор за секоја занимална.

Една занимална е адаптирана и опремена за реализација на активности од физичкото воспитание.Овде се опфатени 140 деца распоредени во 6 возрасни воспитни групи.

Во овој објект покрај дистрибутивна има и чајна кујна, аула која се користи и како трпезарија (во која има посебно опремен простор за детски театар), семејна просторија и канцеларии за стручен и воспитно-згрижувачки кадар.

Затоплувањето е со сопствено парно греење на нафта со вградена котлара во објектот и цистерна од 10 тони.

Во состав на објектот ,,Цветови,, функционира Детски креативен центар, од 2000 година. Три занимални од објектот се адаптирани, поврзани и уредени на атрактивен начин и се нудат можности за воспитни, образовни и рекреативни активности, за деца до 10 годишна возраст. Овде се реализираат вонинституционални активности и кратки програми во траење од три часа дневно кои можат да опфатат игри, игровни активности, креативни работилници, детски работилници од подрачјето на културата и уметноста и спортски активности. На родителите им се нуди можност овој простор да го користат и за организирање на роденденски забави.

Дворната површина  е озеленета  и уредена на тој начин што на еден дел се изградени две тениски игралишта – реализација на проект од страна на ЕЛС и Агенцијата за млади и спорт, изградено мало детско фудбалско игралиште со сопствени средства и поставени на детски реквизити со финансиска поддршка од Општина Радовиш, бизнис секторот и сопствени средства. Изградена е и отворена куќичка.

 

Објектот ,,Детско изворче е лоциран на улица-Плоштад ,,Слобода.. бр. 10 (поранешно Детско забавиште каде за прв пат профункционирала воспитно-згрижувачката дејност во далечната 1956 година) и се наоѓа во централното градско подрачје. Реновиран и дограден е во 2006 година и нуди современи услови  за престој на деца.Објектот е од тврда градба со приземје и два ката и со капацитет за опфат на 100 деца. Истиот е со вкупна површина од 1009 м2, од кои 498 м2 под зграда и 511м2 дворна површина. Во објектот има 6 занимални намески градени и опремени со дидактички средства и игровен материјал и опрема за опфат на деца од 8 месечна до 6 годишна возраст, односно до поаѓање во основно училиште, гардероби и 4 санитарни чвора. Една занимална е адаптирана за активности по физичко воспитание.Во приземјето се наоѓа дистрибутивна кујна, трпезарија, перална и котел за парно греење кое е на струја. Во објектот има канцеларии за раководен и воспитно-негователски кадар и друга помошна просторија.

Дворната површина е озеленета, помал дел од истата е пред објектот, а поголемиот дел зад објектот кој е особено погоден и безбеден за игри на отворено и престој на воздух.

 

Во с.Воиславци функционира една воспитна група просторно сместена во други просторни услови во ПУ ,,Орце Николов,, с Воиславци, од 1996 год. Занималната е со капацитет за опфат до 20 деца и во истата се опфатени 10 деца со полудневен престој без исхрана.

 

Во с. Калугерица функционира една воспитна група просторно сместена во други просторни услови услови во ПУ ,,Орце Николов,, во с. Калугерица. Занималната е со капацитет за опфат на 25 деца, каде престојуваат 21 дете без исхрана, од Март 2013 година.

 

Во с. Ињево функционира една воспитна група во просторот на Основното училиште ,,Орце Николов,, во с. Ињево од 2008 година. Занималната е со капацитет за опфат на 20 деца, и овде се згрижени 18 деца без исхрана.

 

Во с. Ораовица функционира една воспитна група во просторот на ПУ ,,Св. Кирил и Методиј,, во с. Ораовица, од 2008 година. Занималната е со капацитет за опфат до 30 деца, каде се опфатени 16 деца без ужина.

 

 

Мисија на градинката: Ги згрижуваме и воспитуваме децата и го поттикнуваме социоемоционалниот развој и интелектуалниот развој кај децата од предучилишна возраст со комплетен и едуциран кадар.

 

Изјава на мисијата: Градинка за сите деца со еднакви можности за згрижување и воспитување во рамките на раниот детски развој, обезбедување на стимулативна и безбедна средина за квалитетно рано учење е претпоставка за постигнување на понатамошен

успех во рамките на образовниот процес кај секое дете.

 

Слогани: Го поттикнуваме моторниот развој,,(груб и фин моторен развој), “Го поттикнуваме социоемоционалниот развој кај децата”, “Го поттикнуваме правилното усвојување на јазикот, комуникацијата и развојот на писменоста”, “Го поттикнуваме  когнитивниот развој”-подеднакво со компетентен и едуциран кадар.

 

Визија на градинката:Зголемување на бројот на опфатеност на деца од предучилишна

возраст.

 

Мото на градинката: Ајде да се дружиме, рака да си пружиме”

 

 

ЈОУГД Ацо Караманов, Радовиш