If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | Електротехнички факултет – Радовиш
8183
page-template-default,page,page-id-8183,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

Електротехнички факултет – Радовиш

Електротехничкиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев”од Штип е лоциран во Радовиш и е единствен таков факултет во регионот на Источна Македонија.

Грб_на_Универзитетот_Гоце_Делчев

Факултетот е сместен во реновиран и модерно опремен објект со сета потребна инфраструктура – предавални, лаборатории за експериментални и практични вежби, компјутерска лабораторија, библиотека со читалница, конференциска сала, книжарница, студентски клуб. Во стратегискиот план за развој на Факултетот е планирано изградување на технолошко јадро за поддршка на малите и средните бизниси и развивање на нови лаборатории за научноистражувачката работа на Факултетот.

 

Основна мисија на Електротехничкиот факултет при реализација на првиот циклус на студии е студентите да добијат солидно високо образование по електротехника, со што стануваат квалификувани во национални и во меѓународни рамки, успешни во избраната професија и подготвени за понатамошно образование во вториот и третиот циклус на студии.

 

 

Функцијата декан на Електротехничкиот факултет ја врши проф. д-р Татјана Атанасова Пачемска, додека продекан на Факултетот е проф. д-р Василија Шарац. Работата на Електротехничкиот факултетот е организирана во три катедри: Катедра за индустриска електроника и автоматикаКатедра за електрични мерења и стандарди и Катедра за индустриски процесни компјутери. Студентот за време на студиите има можност да се вклучи во научноистражувачка работа, преку изработка на проектна задача или семинарски труд по разни предмети и со изработка на дипломски труд. Факултетот ги поддржува студентите на разни начини, при организирање на настани (студентски конференции и други манифестации) и при вмрежување за размена и мобилност со други високообразовни институции од земјава и во светот.

 

 

Студиските програмисе организирани во:

 

Носител на студиите е Електротехничкиот факултетот, а реализатор на студиите се катедрите кои се составен дел на Електротехничкиот факултетот, а тоа се:

  • Катедра за Електротехника и електромашинство
  • Катедра за Автоматизација, регулација и управување со технолошки процеси
  • Катедра за Електроника
  • Катедра за Електроенергетика
  • Катедра за Tелекомуникациско инжинерство

 

Електротехничкиот факултет им обезбедува на студентите развој на технички вештини, како и проучување на фундаментални и применети знаења од областа на електротехниката, посебно за разбирање на новите технологии и придонесување во идниот развој на професијата дипломиран електроинженер. Електротехничкиот факултет обезбедува развој на вештини за критичко и проблемско размислување, како и развој на говорни и писмени комуникациски вештини важни на проектното и тимско работење во професијата. Во првиот циклус на студии на Електротехничкиот факултет се изучуваат следниве студиски програми:

  • Системи за автоматско управување
  • Обновливи извори на енергија

 

Во вториот циклус на студии на Електротехничкиот факултет се изучува следнава студиска програми:

  • Автоматизација и процеси

 

 

Електротехничкиот факултет – Радовиш