If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | Природни ресурси
8033
page-template-default,page,page-id-8033,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

Природни ресурси

Планини: Северниот дел од општина Радовиш припага на планината Плачковица, јужниот дел на планината Смрдешник, на северозапад се наога ридестиот дел на областа Јуруклук или Дамјанско поле, а на југоисток се протега алувијалната рамнина на реката Радовишка.

 

 

Вегетација: Шумските комплекси зафаќаат околу 21 000 хектари. Поголеми шумски комплекси се наоѓаат околу Стара Река и Оравичка река каде се застапени дабова, букова и четинарска шума. Од фитотценозите во шумите најдоминантни се заедниците на Дабот Горун, црните Јасенови шуми, заедницата на подгорска Бука, Буковата шума, со учество на Брезата на кисели почви, заедница на горска Бука, заедница на подалпска Букова шума, заедница на Дабот Благун, Дабот Плоскач, Дабот Благун со бели Габерови шуми. Според формата на одгледување има: високостеблени разновозрасни насади, високостеблени едновозрасни насади, нискостеблени насади и шумски култури.
Шумите спаѓаат во средно отворени шуми со сообраќајници. Подигањето на шумите, освен за збогатување на шумскиот фонд, има цел и заштита на шумското и на земјоделското земјиште од ерозивните процеси. Освен дрвната маса, од шумата се искористуваат и други (второстепени) шумски производи како што се дабовиот лишај, кантарионот, ајдучката трева, печурката врган и слично.
Шумата, како заедница на сите живи организми, исто така е богата со ловен дивеч.

 

 

Животински свет: Животинскиот свет е броен со ловностопанските видови- евидентирани се преку 50 животински видови. Можат да се издвојат Куна златка, Срна, Дива мачка, Видра, Сур орел, Орел зајачар, Ветрушка, Бел мршојад,Волк, Дива Пајка, Дива Свиња, и др.

Минерални суровини: Од минералните метални суровини во општина Радовиш се срекаваат Железото и Цинкова руда, Бакар, Злато, Сребро, Хром, Ураниум, и др.
Од минералните неметални суровини во општина Радовиш се срекаваат декоративни камења за градба, Кварц, Глина и др.

Термални и термоминерални води: Во општина Радовиш има присуство на термо-минерални води над селото Раклиш има појава на термоминерална вода со температура од 26 оС. Со нивно подетално истражување може да се дојде до поголеми количини вода со повисока температура, со што може да се направи порадикална промена, особено во структурата на земјоделското производство.

Соларна и ветерна енергија: Нема изградено капацитети за искористување на ветерната енергија како и соларната освен одредени приватни иницијативи за искористување на соларната енергија во индивидуални домови.
Инаку постои можност за искористување на обновливата енергија во регионот на општина Радовиш.
Во тек е изработка на физибилити студија која ќе ги дефинира правците за понатамошна практична реализација за искористување на потенцијалите на обновливата енергија.

Биомаса: Нема изградено капацитети за искористување на биомасата иако постои огромен потенцијал за оваа енергетска суровина. Во тек е изработка на физибилити студија за можностите и потенцијалите за искористување на биомасата во општината.

Енергетски потенцијал: Шуми, Воден потенцијал, Биомаса, Сончева енергија, Ветер, термални и термоминерални води.

 

 

Води: Во Хидрографски поглед, општина Радовиш е интересна со појава на поземни води, извори и површински водотеци. Покрај изворите со вода за пиење во општината има и минерални води, но без некоја поголема стопанска искористеност.
Хидрографската мрежа на општината е поделена на два речни слива. Имено, преку Стара река водите течат во сливот на Струмица, додека преку реката Крива Лакавица во сливот на Брегалница.
Реки во општина Радовиш се: Стара река, Сушица, Марлада, Оравичка Река, Пирава, Сирава, Плаваја, Ломија и Крива Лакавица.
Квалитетот на водите е многу висок (прва класа). Овде спагаат Радовишка река, Плаваја (за која постои физибилити студија за изградба на нова вештачка акумулација), реката Лакавица, Ораовичка река, Сушица и други помали. Градски водовод во лето располага со 10-12 л/сек, зима 30 л/сек, со просек од 15 л/сек., годишно. Индустрискиот водовод е со константна издашност од 69 л/сек во просек. Според мерењата, изворите со кои се напојуваат водоводите, ја имаат вкупната просечна издашност од 79 л/сек.

 

 

Плодно земјиште и пасишта: Плодното земјиште и пасиштата, по значајност, се втора стопанска гранка во локалното стопанство. Основен ресурс на земјоделството е земјоделското земјиште кое зазема 37,5 % (26 406,2 ха) од вкупната површина на регионот. Од тоа на обработливото земјиште отпаѓат 16 855 ха (61,2 %), а на пасиштата 11 610,5 ха (38,6 %).

 

 

Земјоделство: Во структурата на обработливото земјиште најголемо учество имаат ораниците и бавчите со 89 % (15 077 ха). Степенот на засеаност на ораниците е променлив и варира меѓу 70 % и 55 %. Второто место, со далеку помало учество во вкупната обработлива површина, го заземаат лозјата со 4,5 % (752 ха), а на овоштарниците отпаѓаат 3,6 % (686 ха).
Главен проблем во овој сектор претставува ситнењето на парцелите, што не дозволува интензивно земјоделско производство, а со тоа е недоволно и искористување на земјоделското земјиште. Просечната големина на една парцела изнесува 0,22 ха.
Според производните својства, почвите во производните реони се групираат главно во II, во III и во IV бонитетна класа. Само мал дел со помала површина крај реката Стара Река има прва бонитетна класа. Тие, според продуктивноста, се одликуваат со умерена плодност, па за нивно користење и за добивање добри приноси е потребно стручно користење и збогатување на почвата со минерални ѓубрива.

 

 

Сточарство: Преку сточарството најрационално може да се искористат природните ресурси како што се пасиштата, ливадите, шумските енклави и водотеците за производство на млеко, на месо, на волна и на кожа за кожарската индустрија. Од друга страна, пак, сточарското производство претставува мошне значаен фактор за унапредување на вкупното земјоделство, а исто така и за стопанството во целина.
Регионот има услови за зголемување на сточниот фонд. Но, добиточниот фонд во однос на расниот асортиман е со лош квалитет. Во последните неколку години се забележуваат позитивни промени врзани со започнувањето на вкрстување домашни раси со висококвалитетна раси говеда како што се источнофризерската, холдштајнската и други раси говеда.
Сточарското производство е тесно поврзано со растителното, а особено со полјоделското производство. Основна причина за споменатата поврзаност е производството на добиточна храна и искористувањето на природните пасишта. Со локалното производство на добиточна храна се задоволуваат 70 % од потребите на постоечкиот добиточен фонд. Овој проблем наметнува потреба да се активираат нови површини, угари или необработувани, во руралните средини за производство на добиточна храна, односно за одгледување на фуражни култури.
Процентот на обработливо земјоделско земјиште од вкупната површина на општината изнесува 30 %.
Цената на обработливото земјиште се движи помеѓу 0,5 и 1 евро/м².

 

 

Градежно земјиште: Процент градежно земјиште од вкупната површина на општината – 9,6%.
Цена на градежно земјиште : Од 5 до 50 евра/м2.
Цена на недвижнини:
Станбен простор : Од 250 до 800 евра/м2.
Деловен простор : Од 500 до 1500 евра/м2
ГУП, ДУП И Планови,
Цена на комуналии: 1340 ден по м2 нето корисна површина од кои 10 % е за поткровје.
Финансирање на општината: Законот за локалната самоуправа претставува основна правна рамка за процесот на децентрализација. Покрај овој закон, исто така од голема важност за процесот на децентрализација е и Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа. Овој закон треба да обезбеди правна рамка и услови за операционализирање на уставните одредби во однос на самостојноста на единиците на локалната самоуправа. Тој ги дефинира и поединечно ги разработува изворите на приходи, и тоа како сопствените приходи на општините, така и оние што се обезбедуваат како трансфери од Буџетот на Републиката и буџетите на фондовите, и можноста за финансирање преку задолжување.
Сопствени извори на приходи треба да обезбедат функционална и финансиска самостојност на општините утврдени со Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа.:
• локалните даноци (даноците од имот и други локални даноци утврдени со закон;
• локалните такси (комуналните такси, административните такси и други локални такси утврдени со закон);
• локалните надоместоци (надоместокот за уредување градежно земјиште, комунални надоместоци, надоместоци за просторни и урбанистички планови и други локални надоместоци утврдени со закон);
• приходите од сопственост (приходи од закупнини, од камати и од продажба на имот со која не се нарушува извршувањето на јавните функции и надлежности на општината);
• дел од приходите од персонален данок на доход наплатени во тековната година (како 100% наплатен од физички лица кои вршат занаетчиска дејност на подрачјето на општината согласно Законот за занаетчиска дејност и како 3% од приходот од персонален данок на доход од лични примања на физички лица со постојано живеалиште или престојувалиште во соодветната општина);
• приходи и самопридонеси;
• приходи од парични казни утврдени со закон;
• приходи од донации и
• други приходи утврдени со закон