If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | Portfolio Categories Вести
34
archive,tax-portfolio_category,term-vesti,term-34,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive
Archive

СЕ ОДОБРУВА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ВО Е-УРБАНИЗАМ СО БРОЈ НА ПОСТАПКА: 43182 ЗА ИЗРАБОТКА НА УП ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН НОВОПЛАНИРАН СН 10(20) ПОДЗЕМЕН КАБЕЛСКИ ВОД ОД КП 991, КП 882/1, КО ПОДАРЕШ, ВО ОПШТИНА РАДОВИШ

  |     |   No comment

Врз основа на член 44, став 7 од Законот за Урбанистичко планирање (Сл. Весник Бр.32/2020) со предлог за одобрување на Планска програма од комисијата за урбанизам до Градоначалникот на општина Радовиш, Ви доставува предлог за одобрување на Планска Програма за изработка на УП вон опфат...

Прочитај повеќе

ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ОДОБРЕН УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА НА ГРАНИЦИ ОД ДУП ЗА УБ ДЕЛ 8 и УБ ДЕЛ 9 ВО РАДОВИШ, ОПШТИНА РАДОВИШ

  |     |   No comment

ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ОДОБРЕН УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА НА ГРАНИЦИ ОД ДУП ЗА УБ ДЕЛ 8 и УБ ДЕЛ 9 ВО РАДОВИШ, ОПШТИНА РАДОВИШ...

Прочитај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК ДО ЕВИДЕНТИРАНИ НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ ВО ПРОГРАМАТА ОПШТИНСКО – КОРИСНА РАБОТА

  |     |   No comment

  Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување, и Договорот за соработка Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП)  и општина Радовиш во рамките на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2022 година...

Прочитај повеќе

РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 13 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ

  |     |   No comment

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа, член 19 став 2 од Статутот на општина Радовиш и член 51  од Деловникот за работа на Советот на општина Радовиш, се донесе Решение за свикување на 13 седница на Советот на општина Радовиш.   Седницата ќе...

Прочитај повеќе

Известување за јавен увид на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА СО НАМЕНА Е1.8 ЗА ИЗВЕДБА НА НОВОПЛАНИРАН 10(20)Кv ПОДЗЕМЕН КАБЕЛСКИ ВОД ОД ПОСТОЕЧКА ТС НА КП 5107/1 ДО ПОСТОЕЧКИ СТОЛБ НА КП 5132/1 КО РАДОВИШ ВОН ГР. ОПШТИНА РАДОВИШ

  |     |   No comment

Постапка бр. 40402,  арх. бр. 26 - 349/1 од 25.02.2022 г.       Предмет: Известување за јавен увид на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА СО НАМЕНА Е1.8 ЗА ИЗВЕДБА НА НОВОПЛАНИРАН 10(20)Кv ПОДЗЕМЕН КАБЕЛСКИ ВОД ОД ПОСТОЕЧКА ТС НА КП 5107/1 ДО ПОСТОЕЧКИ СТОЛБ НА КП 5132/1 КО РАДОВИШ...

Прочитај повеќе

ОБЈАВА ЗА ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ – ПРОСТОРИИ

  |     |   No comment

О Б Ј А В А  БРОЈ 01/2022 ЗА ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ – ПРОСТОРИИ   ПРЕДМЕТ НА ДАВАЊЕ ПО ЗАКУП Предметнаоваа објава е издавањеподзакупнанедвижниствари–простории, делови од објектот СРЦ „25 Мај“ кој се наоѓа на  ул. „ 8-ми Септември “ бр. 2, преку прибирање на...

Прочитај повеќе

РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 12 ИТНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ

  |     |   No comment

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа, член 19 став 2 и член 53 од Деловникот за работа на Советот на општина Радовиш, се донесе Решение за свикување на 12 итна седница на Советот на општина Радовиш.   Седницата ќе се одржи на 18.05.2022...

Прочитај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЛОКАЛЕН МЛАДИНСКИ СОВЕТ

  |     |   No comment

  Врз основа на член 17 и 18 од Законот за младинско учество и младински политики („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 10/20), член 5 од Одлуката за измени и дополнувања на Статутарната одлука за основање на Локален младински совет бр. 08-826/1 од 31.05.2021 година...

Прочитај повеќе

ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 15 (ПЕТНАЕСЕТ) СТИПЕНДИИ ЗА УПИС НА СТУДЕНТИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И МЕНАЏМЕНТ – СКОПЈЕ

  |     |   No comment

  Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/02), и врз основа на склучениот Меморандум за соработка бр. 09-823/1 помеѓу општина Радовиш и Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје, Градоначалникот на општина Радовиш, распишува   ЈАВЕН...

Прочитај повеќе

РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДУП ЗА УБ ДЕЛ 8 И УБ ДЕЛ 9 ВО РАДОВИШ, ВО Е-УРБАНИЗАМ СО БРОЈ НА ПОСТАПКА: 41496

  |     |   No comment

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ОПШТИНА РАДОВИШ Бр.  09 – 576/3                                 Дата:  21.04.2021г.                                                                                                                 Врз основа на член 44, став 7 од Законот за Урбанистаичко планирање (Сл. Весник Бр. 32/2020) Градоначалникот на општина Радовиш по доставен предлог за одобрување за изработка на Планска Програма за изменување и...

Прочитај повеќе