If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | Portfolio Categories Соопштенија
39
archive,paged,tax-portfolio_category,term-soopstenija,term-39,paged-15,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive
Archive

СООПШТЕНИЕ ВО ВРСКА СО ОДОБРЕНИОТ ПРОЕКТ ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА 13 НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА

  |     |   No comment

  Во врска со одобрениот проект за ангажирање на 13 невработени лица за потребите  на Општина Радовиш како дел од активна мерка 6,2 Јавни работи, Општина Радовиш ги известува сите заинтересирани граѓани за можноста да се вклучат и бидат ангажирани во овој проект . За таа цел...

Прочитај повеќе

СООПШТЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА ЗА АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПРОМЕНА НА ГРАНИЦА ПОМЕЃУ ГП-Ж10 (КП 4440/2) И ГП-Ж11 (КП 4440/3) ДЕЛ ОД УБ15 ВО ОПШТИНА РАДОВИШ

  |     |   No comment

Врз основа на член35 став3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), Градоначалникот на Општина Радовиш го дава следното:     С О О П Ш Т Е Н И Е  За организирање на Јавна презентација и...

Прочитај повеќе

ОДЛУКА ЗА НЕСПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ЗА ЛУПД ЗА ФОТОНАПОНСКА СОЛАРНА ЦЕНТРАЛА-Е2 СО МОЌНОСТ ДО 300КW НА КП БР. 1101

  |     |   No comment

Врз основа на член 65 став(6) од Законот за животна средина (Сл. Весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/19), општина Радовиш, на ден 04.04.2019 година, донесе   Одлука за Неспроведување на стратегиска...

Прочитај повеќе

ЈАВНА РАСПРАВА ПО ДЕТАЛНИТЕ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА: АЛИКОЧ, БУЧИМ, ПРНАЛИЈА, КАЛАУЗЛИЈА, КОЏАЛИЈА, СМИЉАНЦИ, СУЛДУРЦИ И СУПУРЃЕ

  |     |   No comment

Во тек е јавна расправа по деталните урбанистички планови за населените места: Аликоч, Бучим, Прналија, Калаузлија, Коџалија, Смиљанци, Сулдурци и Супурѓе и истата трае до 25.04.2019 год.   Плановите се истакнати во салата за состаноци на Советот на општината и сите заинтересирани може своите забелешки да ги...

Прочитај повеќе

СООПШТЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ПОВТОРНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛННА НА ДУП ЗА ДЕЛ ОД УБ3, ОПШТИНА РАДОВИШ

  |     |   No comment

             С О О П Ш Т Е Н И Е  За организирање на повторна Јавна презентација и Јавна анкета за измена и дополнна на ДУП за дел од УБ3, Општина Радовиш    Јавна презентација и јавна анкета се организира повторно во постапка за...

Прочитај повеќе

СООПШТЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ПОВТОРНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА ЗА УПВНМ ЗА ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА ЗА ЛОКАЛИТЕТ „ДОЛНА РУДИНА“, КО ИЊЕВО-ВОН ГРАД, ОПШТИНА РАДОВИШ

  |     |   No comment

                      С О О П Ш Т Е Н И Е За организирање на повторна Јавна презентација и Јавна анкета за  УПВНМ за лесна индустрија за локалитет „Долна Рудина“, КО Ињево-вон град, Општина Радовиш     Јавна презентација и јавна анкета повторно...

Прочитај повеќе

ОГЛАС ЗА УЧЕСТВО НА ОБУКА И РАСПРЕДЕЛБА НА ГРАНТОВИ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА АГРОЕКОЛОШКИ МЕРКИ ВО СЛИВОТ НА РЕКА СТРУМИЦА–ТРЕТ ЦИКЛУС

  |     |   No comment

Проектот за управување со сливот на река Струмица го спроведува Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) во партнерство со Центарот за развој на Југоисточнио плански регион, општините од сливот и други релевантни институции.   Во насока на остварување на главната цел на проектот за подобрување на...

Прочитај повеќе

Соопштение до граѓаните

  |     |   No comment

Територијата на нашата држава се соочува со зачестеност на полски и шумски пожари кои се помогнати од зголемувањето на температурите и сушниот период, а човечкиот фактор е посочен како причинител на истите, кои освен што ја загрозуват животната средина се закануваат и по животот на...

Прочитај повеќе

РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА XXVI СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ

  |     |   No comment

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа, член 19 став 2 од Статутот на општина Радовиш и член 51  од Деловникот за работа на Советот на општина Радовиш, се донесе Решение за свикување на XXVI седница на Советот на општина Радовиш.   Седницата ќе...

Прочитај повеќе

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА ПО ПОВОД ПРЕКИНУВАЊЕТО НА XXV СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ

  |     |   No comment

Дваесет и петтата седница на Советот на општина Радовиш беше прекината вчера, откако советниците на ВМРО-ДПМНЕ, еден советник од редовите на СДСМ и двајца независни советници ја напуштија по завршувањето на советничките прашања без да биде донесена ниту една точка од дневниот ред.   Вчерашната седница беше...

Прочитај повеќе