If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | ОБЈАВА број 1/2015 (За отуѓување на градежно земјиште)
10680
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-10680,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

ОБЈАВА број 1/2015 (За отуѓување на градежно земјиште)

Дата

July 13, 2015

Категорија

Известување

ОБЈАВА број 1/2015 

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија

по пат на електронско јавно наддавање во општина Радовиш

 

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

 

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Детален урбанистички план за град  Радовиш , за намена  Г2 –стопанство УБ.2 донесен со одлука на Совет на општина Радовиш, број                                                                                                                                                                                          07-352/1  од 11.02.2015 година,  , А1 домување во станбени куќи Уб.15 донесен со одлука на Совет на општина Радовиш, број                                                                                                                                                                                          07-2607/1  од 28.11.2006  година, А1 домување во станбени куќи Уб.22 донесен со одлука на Совет на општина Радовиш, број                                                                                                                                                                                          07-1320/1  од 09.07.2010  година и А2  Колективни станбени зградаи УБ 8и9 донесен со одлука на Совет на општина Радовиш, број 07-1890/1 од 25.09.2013  година, согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела опфатена со градежната парцела, висина до венец- катност , вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и  депозит за учество на јавното наддавање.

 

 

pdf_icon_50  ОБЈАВА број 1/2015  (превземи)

Untitled-4
Untitled-3

 

Untitled-2

 

Untitled-1