If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | ОБЈАВА ЗА ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ – ПРОСТОРИИ
19266
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-19266,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

ОБЈАВА ЗА ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ – ПРОСТОРИИ

Дата

May 25, 2022

Категорија

Вести, Известување, Соопштенија

О Б Ј А В А  БРОЈ 01/2022

ЗА ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ – ПРОСТОРИИ

 

  1. ПРЕДМЕТ НА ДАВАЊЕ ПО ЗАКУП

Предметнаоваа објава е издавањеподзакупнанедвижниствари–простории, делови од објектот СРЦ „25 Мај“ кој се наоѓа на  ул. „ 8-ми Септември “ бр. 2, преку прибирање на затворените писмени понуди -по претходно донесен Заклучок наСоветнаОпштинаРадовиш и одлука на УО на ЈП Радовиш бр.08-39/22.

 

  1. ПРАВО НА УЧЕСТВО

Право на учество на доставување на затворени понудиимаат сите заинтересирани домашни и странски физички и правни лица кои ги исполнуваат условите дадени во објавата.

На јавната објава можат да учествуваат правни и физички лица коишто немаат никакви обврски спрема ЈПССО “Радовиш-2014”по било кој основ, како и други нерасчистени должничко – доверителски односи

Понудувачот може да поднесе понуда/пријава за учество,само за една недвижна ствар – просторија кој е предмет на закуп.

 

3.ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

1.Писмена понуда – конкретно за која просторија се работи, соценазазакупнинананедвижнатаствар – просторија, повисока или иста со утврдената минимална месечна закупнина во денари.

2.За трговски друштва :

-Доказ за регистрирана дејност и Решение од Централен  регистар

3.За Здруженија на граѓани

-Решение од Централен регистар (не постаро од шест месеци)

4.Уплатница за депониран износ за учество на огласот – 5% од најниската месечна закупнина во денари

5.Изјава за непостоење на нерасчистени должничко доверителски односи по било кој основ со ЈПССО “Радовиш-2014”

 

  1. МЕСТО И РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Потребнитедокументиседоставуваат во седиштето на ЈПССО „Радовиш 2014“ во затворен плик со назнака: „За јавна објава заиздавањеподзакуп “

Рокот за поднесување на документите е 10 работни дена започнувајки од 23.05.2022год. (Петок) заклучно со03.06.2022 година (Петок).

Некомплетни и ненавремено доставени документи нема да се разгледуваат.

 

ОГЛАС (превземи) – ЛИНК