If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | ОБЈАВА ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
11533
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-11533,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

ОБЈАВА ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

Grb Radovis - Грб Радовиш-2013-©- BLANCK

  ОПШТИНА РАДОВИШ

ОБЈАВА број 1/2016 (14.04.2016) за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во општина Радовиш

 

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Детален урбанистички план за град  Радовиш , за А1 домување во станбени куќи Уб.15 донесен со одлука на Совет на општина Радовиш, бр   07-2607/1  од 28.11.2006  година, А1 домување во станбени куќи Уб.22 донесен со одлука на Совет на општина Радовиш, број 07-1320/1  од 09.07.2010  година , Г2-Лесна индустрија  и компатибилни класа на намена Б1,Б2,Г3 Г4 во УБ:2 УМ.А,Б,В донесен со одлука бр.07-352/1 од 11.02.2015 година , согласно Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела опфатена со градежната парцела, висина до венец- катност , вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и  депозит за учество на јавното наддавање.

Табеларен преглед:

12

 pdf_icon_50  ОБЈАВА ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ (превземи)

 

Број на градежна парцела

Е.35

Е.36

141

142

143

26

25

27

29

11

134

135

133

136