If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | одлука за избор за унапредување  на административен службеник по интерен оглас број  2/2022
19220
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-19220,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

одлука за избор за унапредување  на административен службеник по интерен оглас број  2/2022

Дата

April 27, 2022

Категорија

Вести, Известување, Соопштенија

 

Согласно  член 52 од Законот за административни службеници (Сл. Весник на РМ бр.27/14,199/14,48/15,154/15,5/16 и 142/16 и 11/18) Секретарот на Општина Радовиш донесува:

 

                                                      О  Д  Л  У  К  А

за избор за унапредување  на административен службеник по интерен оглас број  2/2022

 

  1. Кандидатот Надица Пранговска се избира за унапредување на работното место-УПР0101Б04000  Раководител на  Одделение за урбанизам и заштита на животната средина во Секторот за урбанизам,комунални работи,заштита на животната средина и локален економски развој во Општина Радовиш.
  2. Оваа одлука ќе биде објавена на веб страната на Општина Радовиш.

 

  О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е

 

-Општина Радовиш објави интерен оглас број 2/2022 (архивски број 09-578/1 од 24.03.2022 година) за пополнување на погоренаведеното слободно работно место преку унапредување.

-Од извршениот увид во Записник од извршена административна селекција за интерен оглас број 09-578/7 од 19.04.2022 година составен од Комисијата за селекција за унапредување се констатира дека за работното место–Раководител на Одделение за урбанизам и заштита на животната средина административната селекција ја поминал избраниот кандидат Надица Пранговска  со освоени 13,05 бодови во прва фаза од селекцијата .

-Од извршениот увид во Записник од работата на комисијата за селекција за унапредување на здминистративен службеник заради спроведување на интервју број 09-578/8  од 21.04.2022 година се констатира дека избраниот кандидат за работното место –Раководител на Одделение за урбанизам и заштита на животната средина   освоил 25 бодови од спроведеното интервју .

-Од извршениот увид во финална ранг листа на интервјуираните кандидати и предлог одлука за избор на прворангирани кандидати се констатира дека кандидатот Надица Пранговска се предлага за унапредување на работно место –Раководител на Одделение за урбанизам и заштита на животната средина .

-Од тие причини се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука согласно член 52 од Законот за административни службеници.

 

Поука за правно средство: Против оваа Одлука е дозволена жалба во рок од 8 дена од денот на  објавувањето на веб страната на Општина Радовиш, до Агенцијата за администрација.

 

составил/Емилија Тамакарова

контролирал/Петар Поп-Лазаров

 

 

С е к р е т а р,

Љупче Почивалец