If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ОДОБРЕН УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА бр.1 од ДУП на град Радовиш, Општина Радовиш,
19166
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-19166,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ОДОБРЕН УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА бр.1 од ДУП на град Радовиш, Општина Радовиш,

Дата

March 29, 2022

Категорија

Вести, Известување, Соопштенија

Предмет  :   ПОТВРДА  за заверка на одобрен урбанистички проект

 

Врска  :    Наш брoj  26-1312/1  од  26.10.2021 година  постапка бр.38753

 

Почитувани,

 

Градоначалникот на општина Радовиш, ја разгледа доставената дoкументација со

барањето за заверка на Урбанистичкиот проект со План за парцелација на градежна парцела бр.1 од ДУП на град Радовиш,УБ 9.2,  Општина Радовиш, Изработен  ДПТУИ ИДЕА КОНСАЛДИНГ ДООЕЛ Струмица, со тех.број 03-178/2021, од 12.2021 година,

Врз основа на член 63, од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр. 32/2020), ја издава следната :

 

П О Т В Р Д А

 

Се издава Потврда за заверка на одобрен Урбанистичкиот проект со План за парцелација на градежна парцела бр.1 од ДУП на град Радовиш, Општина Радовиш,

Општина Радовиш, изработен од  ДПТУИ ИДЕА КОНСАЛДИНГ ДООЕЛ Струмица , со тех.број 03-178/2021, од 12.2021 год.

О б р а з л о ж е н и е

 

Нарачателoт Јоже  Илиев,  Радовиш, поднесе барање за издавање на Потврда за заверка на Урбанистичкиот проект со План за парцелација на градежна парцела бр.1 од ДУП на град Радовиш, УБ 9.2,  Општина Радовиш,

 

Одобрен урбанистичкиот проект за Урбанистичкиот проект со План за парцелација на градежна парцела бр.1 од ДУП на град Радовиш, УБ 9.2, Општина Радовиш, За  ГП/КП :  ГП 1;  ГП 1.1; со намена: А1 и Б1 30%; КО Радовиш,  во Радовиш, Општина Радовиш.

Изработен од ДПТУИ ИДЕА КОНСАЛДИНГ ДООЕЛ Струмица, со со тех.број 03-178/2021, од     12.2021 год.,  за што е доставена  следната документација :

 1. Извод од ДУП УБ 9.2 во Радовиш со бр. 26-08-346/2 од 07.07.2021 год издаден од надлежен   орган.
 2. 2. Проектна Програма  од 10.2021 година, заверена од инвеститорот Јоже  Илиев.
 3. 3. Потврда – Решение за одобрена Проектна Програма од општина Радовиш со бр.

09-1635/3  од 30.12.2021 год.

 1. Урбанистички проект со план за парцелација на Градежна Парцела бр.1 од ДУП на град Радовиш УБ 9.2, Општина Радовиш, со тех.бр. 03-178/2021 од 12.2021год.
 2. Извештај за извршена Стручна Ревизија на УП Урбанистички план за парцелација на градежна парцела бр.1 од ДУП УБ 9.2 во Радовиш, со тех.бр. 282/21, од 12.2021, изработен од  МАРИО КОМЕРЦ  ДООЕЛ Скопје.

 

 

 1. Стручно мислење на Урбанистичкиот проект согласно член 38 од Законот за урбанистичко планирање, од Комисијата за урбанизам  со бр. 26-1312/1 од 05.11.2021 год.
 2. Известување за електронска заверка на геодетски елаборат од АКН – Графички регистар за градежно земјиште, од 26.12.2021 год.
 3. 8. Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени Ажурирана геодетска подлога,    КО Радовиш,  изработен од ДГР ГЕОМ – КОМПАНИ ДОО Радовиш, од 10.07.2021 год.
 4. Позитивно мислење за Урбанистички проект со план за парцелација на Градежна Парцела бр.1 од ДУП на град Радовиш УБ 9.2, Општина Радовиш, бр. 09-1312/2 од 31.12.2021 год.
 5. Известување од јавен увид на Урбанистички план за парцелација на градежна парцела бр.1 од ДУП УБ 9.2 во Радовиш, со 26-1312/3 од 31.12.2021год
 6. Записник од одржан јавен увид, од член 62, став 10 од Законот за  урбанистичко  планирање бр. 26-69/1  од  14.01.2022 год.
 7. 12. Одлука од Совет на општина Радовиш за Урбанистички план за парцелација на градежна парцела бр.1 од ДУП УБ 9.2 во Радовиш, со бр. 08-186/1 од 31.01.2022 год

 

 

Градоначалникот на општина Радовиш, по разгледување на доставеното барање и

и приложената документација, согласно Закон за урбанистичко планирање, издава Потврда за заверка на одобрен Урбанистички проект.