If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРОЕКТНА ПРОГРАМА СО БРОЈ НА ПОСТАПКА: 39746 ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА
18516
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-18516,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРОЕКТНА ПРОГРАМА СО БРОЈ НА ПОСТАПКА: 39746 ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА

Дата

December 23, 2021

Категорија

Вести, Известување, Соопштенија

  Врз основа на член 44, став 7 од законот за Урбанистаичко планирање (Сл. Весник  Бр. 32/2020) Градоначалникот на општина Радовиш по доставен предлог за одобрување на Планска програма, Ви доставува предлог за одобрување на Проектна Програма за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА СО НАМЕНА Е1.8 ВОДОВИ ЗА ПРЕНОС НА ЕЛ. ЕНЕРГИЈА ЗА НОВОПЛАНИРАН ПОДЗЕМЕН 10/20 КВ ВОД ОД ПОСТОЈНА ТС НА КП 4513 ДО КАБЛОВСКА СПОЈКА НА КП 4157/1, КО РАДОВИШ, ОПШТИНА РАДОВИШ. нарачател:  ЕВН АД КЕЦ Струмица.

По предлог за одобрување на Планската програма од страна на Комисијата за урбанизам, Градоначалникот го донесува следното:

                                             

 

                               РЕШЕНИЕ

  СЕ ОДОБРУВА Проектна Програма со број на постапка: 39746 за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА СО НАМЕНА Е1.8 ВОДОВИ ЗА ПРЕНОС НА ЕЛ. ЕНЕРГИЈА ЗА НОВОПЛАНИРАН ПОДЗЕМЕН 10/20 КВ ВОД ОД ПОСТОЈНА ТС НА КП 4513 ДО КАБЛОВСКА СПОЈКА НА КП 4157/1, КО РАДОВИШ, ОПШТИНА РАДОВИШ, со тех. бр. У-33/21 од 11/2021, изработена од ДГАПИД ,,СТУДИО АТРИУМ,, ДОО Штип.

 

                             ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

            До општина Радовиш доставено е барање за одобрување на Проектна Програма за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА СО НАМЕНА Е1.8 ВОДОВИ ЗА ПРЕНОС НА ЕЛ. ЕНЕРГИЈА ЗА НОВОПЛАНИРАН ПОДЗЕМЕН 10/20 КВ ВОД ОД ПОСТОЈНА ТС НА КП 4513 ДО КАБЛОВСКА СПОЈКА НА КП 4157/1, К.О. РАДОВИШ, ОПШТИНА РАДОВИШ, за потребите на нарачателот:  ЕВН АД КЕЦ Струмица.

            Во прилог на барањето е доставено:

Планска Програма за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА СО НАМЕНА Е1.8  ВОДОВИ ЗА ПРЕНОС НА ЕЛ. ЕНЕРГИЈА ЗА НОВОПЛАНИРАН ПОДЗЕМЕН 10/20 КВ ВОД ОД ПОСТОЈНА ТС НА КП 4513 ДО КАБЛОВСКА СПОЈКА НА КП 4157/1, КО РАДОВИШ, ОПШТИНА РАДОВИШ. изработена од  ДГАПИД ,,СТУДИО АТРИУМ,, ДОО Штип.

Ажурирана подлога со граница на плански опфат.

 

 

Полномошно

Од страна на Комисијата за урбанизам формирана од Градоначалникот на општина Радовиш, со Решение бр.26-639/1 од 26.04.2021год. беше разгледана доставената документација за изработка на Проектна Програма за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА СО НАМЕНА Е1.8 ВОДОВИ ЗА ПРЕНОС НА ЕЛ. ЕНЕРГИЈА ЗА НОВОПЛАНИРАН ПОДЗЕМЕН 10/20 КВ ВОД ОД ПОСТОЈНА ТС НА КП 4513 ДО КАБЛОВСКА СПОЈКА НА КП 4157/1, КО РАДОВИШ, ОПШТИНА РАДОВИШ.

Проектна Програма е потпишана и доставена до Градоначалникот со Предлог за одобрување на Планска Програма бр. 26-1526/2 од 09.12.2021 год.

Врз основа на горе наведеното Градоначалникот одлучи како во диспозитивот на оваа Решение.

Упатство за правно сртедство:Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот наприемот на реѓшението, преку овој орган до министерот кој раководи  со органот  на државната управа надлажен за вршење на работите од областа на уредување на просторот.

             Жалбата се таксира со 250,00 ден.административни такси.