If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНОСТИЧКИ ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА НА КП БР.4582 КО РАДОВИШ
17772
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-17772,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНОСТИЧКИ ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА НА КП БР.4582 КО РАДОВИШ

Дата

December 30, 2020

Категорија

Вести, Известување, Соопштенија

Врз основа на член 44, став 5 од законот за Просторно и урбанистаичко планирање (Сл. Весник  Бр. 32/2020) Градоначалникот на општина Радовиш по доставен предлог за одобрување на Планска програма, Ви доставува предлог за одобрување на Планска Програма за изработка на Урбанистички Проект со ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА  на КП бр.4582,  КО Радовиш, во Радовиш, Општина Радовиш.од страна на Комисијата за урбанизам, го донесува следното:

                           РЕШЕНИЕ

                                                                                               

             СЕ ОДОБРУВА Планска Програма за изработка на Урбаностички план за парцелација на градежна парцела на КП бр.4582 КО Радовиш, во Радовиш, со тех. бр. 043-0309/2020 изработена од ДПГУ ВЕКТОР 92 Томе дооел Струмица, за потребите на ,,Супер Хит Еден,, дооел Радовиш, ,,Алто-Ве,, дооел Радовиш и ,,Елма Транс,, дооел Радовиш.   

                        ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

 

До општина Радовиш доставено е барање за одобрување на Планска Програма за изработка на Урбанистички Проект со ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА  на КП бр.4582,  КО Радовиш, во Радовиш за потребите на ,,Супер Хит Еден,, дооел Радовиш, ,,Алто-Ве,, дооел Радовиш и ,,Елма Транс,, дооел Радовиш.

Во прилог на барањето е доставено:

Планска Програма за Урбанистички Проект со План за Парцелација на Градежна парцела на КП бр.4582, КО Радовиш, во Радовиш

Ажурирана подлога со граница на плански опфат.

Од страна на Комисијата за урбанизам формирана од Градоначалникот на општина Радовиш, со Решение бр. 09 – 267/1 од 05.02.2020год. беше разгледана доставената за изработка на Урбанистички Проект со План за Парцелација на Градежна парцела на КП бр.4582, КО Радовиш, во Радовиш, Општина Радовиш, по што истата е потпишана и доставена до Градоначалникот со Предлог за одобрување на Планска Програма бр. 26-1119/2 од 17.12.2020 год.

Врз основа на горе наведеното Градоначалникот одлучи  како во диспозитивот на оваа Решение.

Упатство за правно сртедство:Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот наприемот на реѓшението, преку овој орган до министерот кој раководи  со органот  на државната управа надлажен за вршење на работите од областа на уредување на просторот.

Жалбата се таксира со 250,00 ден.административни такси.