If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДУП ЗА УБ ДЕЛ 8 И УБ ДЕЛ 9 ВО РАДОВИШ, ВО Е-УРБАНИЗАМ СО БРОЈ НА ПОСТАПКА: 41496
19230
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-19230,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДУП ЗА УБ ДЕЛ 8 И УБ ДЕЛ 9 ВО РАДОВИШ, ВО Е-УРБАНИЗАМ СО БРОЈ НА ПОСТАПКА: 41496

Дата

May 05, 2022

Категорија

Вести, Известување, Соопштенија

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ОПШТИНА РАДОВИШ

Бр.  09 576/3                                

Дата:  21.04.2021г.

                               

                                                                               

Врз основа на член 44, став 7 од Законот за Урбанистаичко планирање (Сл. Весник Бр. 32/2020) Градоначалникот на општина Радовиш по доставен предлог за одобрување за изработка на Планска Програма за изменување и дополнување на ДУП за УБ дел 8 и УБ дел 9 во Радовиш, на урбанистички план со класа на намена А1–домување, А2–домување во станбени згради, Б4-деловни простории, Г2-лесна индустрија, Е1-сообраќајни површини, Е2-комунална супраструктура,  проектен опфат со површина од 14,00ха, КО Радовиш, КО Радовиш вон град, во Општина Радовиш.

По предлог за одобрување на Планска Програма од страна на Комисијата за урбанизам, Градоначалникот го донесува следното:

 

                                                РЕШЕНИЕ

                                                                       

             СЕ ОДОБРУВА Планска Програма за изработка на изменување и дополнување на ДУП за УБ дел 8 и УБ дел 9 во Радовиш, во е-урбанизам со број на постапка: 41496, со класа на намена А1 – домување, А2 – домување во станбени згради, Б4-деловни простории, Г2-лесна индустрија, Е1-сообраќајни површини, Е2-комунална супраструктура, КО Радовиш, КО Радовиш вон град, Општина Радовиш, со тех. бр. 02/2022, март 2022 год. изработена од ИУСЕ ИН-ПУМА доо Скопје, за потребите на инвеститор општина Радовиш.

 

           

                                                            ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

 

До општина Радовиш доставено е барање за одобрување на Планска Програма за изработка на изменување и дополнување на ДУП за УБ дел 8 и УБ дел 9 во Радовиш, со проектен опфат со површина од 14,00 ха, КО Радовиш, КО Радовиш вон опфат, во Општина Радовиш, за потребите на инвеститор Општина Радовиш.

Во прилог на барањето е доставено:

Планска Програма за изработка на изменување и дополнување на ДУП за УБ дел 8 и УБ дел 9 во Радовиш, со класа на намена: А1– домување во станбени куќи, А2–домување во станбени згради, Б4-деловни простории, Г2-лесна индустрија, Е1-сообраќајни површини, Е2-комунална супраструктура, со проектен опфат од 14,00ха, КО Радовиш, КО Радовиш вон град, во Радовиш, Општина Радовиш, со тех.бр.02/2022, од март 2022 год, изработена од ИУСЕ ИН-ПУМА доо Скопје.

Ажурирана подлога со граница на плански опфат.

Од страна на Комисијата за урбанизам формирана од Градоначалникот на општина Радовиш, со Решение бр.09 – 232/1 од 01.02.2022год. беше разгледана доставената документација за изработка на Планска Програма за изменување и дополнување на ДУП за УБ дел 8 и УБ дел 9 во Радовиш, со проектен опфат од 14,00 ха, КО Радовиш, КО Радовиш вон град во Општина Радовиш, по што истата е потпишана и доставена до Градоначалникот со Предлог за одобрување на Планска Програма бр. 26-576/2 од 04.04.2022 год.

Врз основа на горе наведеното Градоначалникот одлучи како во диспозитивот на оваа Решение.

 

Упатство за правно сртедство: Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, преку овој орган до министерот кој раководи со органот на државната управа надлажен за вршење на работите од областа на уредување на просторот.

Жалбата се таксира со 250,00 ден. административни такси.