If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ВО Е-УРБАНИЗАМ СО БРОЈ НА ПОСТАПКА: 40290 ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА НА ГП БР.1038, КП-1038 ВО РАДОВИШ, СО КЛАСА НА НАМЕНА А1 – ДОМУВАЊЕ, СО ПРОЕКТЕН ОПФАТ: КП-1038, КО РАДОВИШ
18667
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-18667,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ВО Е-УРБАНИЗАМ СО БРОЈ НА ПОСТАПКА: 40290 ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА НА ГП БР.1038, КП-1038 ВО РАДОВИШ, СО КЛАСА НА НАМЕНА А1 – ДОМУВАЊЕ, СО ПРОЕКТЕН ОПФАТ: КП-1038, КО РАДОВИШ

Дата

January 20, 2022

Категорија

Вести, Известување, Соопштенија

Врз основа на член 44, став 7 од Законот за Урбанистаичко планирање (Сл. Весник  Бр. 32/2020) Градоначалникот на општина Радовиш по доставен предлог за одобрување на Планска програма, за изработка на Урбанистички Проект со план за парцелација на ГП бр.1038,  КП-1038 КО Радовиш од ДУП во Радовиш,  Општина Радовиш, на урбанистички план со класа на намена А1 – домување, со проектен опфат: КП-1038, КО Радовиш, Општина Радовиш, По предлог за одобрување на Планска Програма од страна на Комисијата за урбанизам, Градоначалникот го донесува следното:

 

                                                РЕШЕНИЕ

                                                                       

             СЕ ОДОБРУВА Планска Програма во е-урбанизам со број на постапка: 40290 за изработка на Урбанистички Проект со план за парцелација на ГП бр.1038, КП-1038 во Радовиш, со класа на намена А1 – домување, со проектен опфат: КП-1038, КО Радовиш, од ДУП на град Радовиш, Општина Радовиш, со тех. бр. 03-179/2021, ноември 2021, изработена од ДПТУИ ,,ИДЕА – КОНСАЛТИНГ,, дооел Струмица, за потребите на инвеститор Александра Илиев од Радовиш.

 

           

                                                            ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

 

До општина Радовиш доставено е барање за одобрување на Планска Програма за изработка на Урбанистички Проект со план за парцелација на ГП бр.1038,  КП-1038 од ДУП на град Радовиш, КО Радовиш, Општина Радовиш, на урбанистички план со класа на намена А1 – домување, со проектен опфат: КП-1038, КО Радовиш, Општина Радовиш, за потребите на инвеститор Александра Илиев од Радовиш.

 

Во прилог на барањето е доставено:

Планска Програма за изработка на Урбанистички Проект со план за парцелација на ГП бр.1038,  КП-1038 од ДУП на град Радовиш, КО Радовиш, Општина Радовиш, на урбанистички план со класа на намена А1 – домување, со проектен опфат: КП-1038, КО Радовиш, во Општина Радовиш, со тех. бр. 03-179/2021, од 11.2021год. изработена од ДПТУИ ,,ИДЕА – КОНСАЛТИНГ,, дооел Струмица,

Ажурирана подлога со граница на плански опфат.

Од страна на Комисијата за урбанизам формирана од Градоначалникот на општина Радовиш, со Решение бр.26 – 639/1 од 26.04.2021год. беше разгледана доставената документација на Планска Програма за изработка на Урбанистички Проект со план за парцелација на ГП бр.1038,  КП-1038 КО Радовиш, од ДУП на град Радовиш, Општина Радовиш, на урбанистички план со класа на намена А1 – домување, со проектен опфат: КП-1038, КО Радовиш, Општина Радовиш, со тех. бр. 03-179/2021, од 11.2021год. изработена од од ДПТУИ ,,ИДЕА-КОНСАЛТИНГ,, дооел Струмица, по што истата е потпишана и доставена до Градоначалникот со Предлог за одобрување на Планска Програма бр. 09-66/1 од 12.01.2022 год.

Врз основа на горе наведеното Градоначалникот одлучи како во диспозитивот на оваа Решение.

 

Упатство за правно сртедство: Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот наприемот на реѓшението, преку овој орган до министерот кој раководи со органот на државната управа надлажен за вршење на работите од областа на уредување на просторот.

Жалбата се таксира со 250,00 ден. административни такси.