If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ВО Е-УРБАНИЗАМ СО БРОЈ НА ПОСТАПКА: 40060 ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИНФРАСТРУКТУРА
18906
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-18906,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ВО Е-УРБАНИЗАМ СО БРОЈ НА ПОСТАПКА: 40060 ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИНФРАСТРУКТУРА

Дата

February 01, 2022

Категорија

Вести, Известување, Соопштенија

Врз основа на член 44, став 7 од Законот за Урбанистаичко планирање (Сл. Весник  Бр. 32/2020) Градоначалникот на општина Радовиш по доставен предлог за одобрување на Планска програма, за изработка на Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план за инфраструктура со намена Е1.8 за изведба на новопланиран  10(20) Кv, подземен кабелски вод од постоечка ТС на КП 5107/1 до постоечки  столб на КП 5132/1 КО Радовиш вон гр., во општина Радовиш, По предлог за одобрување на Планска Програма од страна на Комисијата за урбанизам, Градоначалникот го донесува следното:

 

                            РЕШЕНИЕ

                                                                       

             СЕ ОДОБРУВА Планска Програма во е-урбанизам со број на постапка: 40060 за изработка на Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план за инфраструктура со намена Е1.8 за изведба на новопланиран  10(20) Кv, подземен кабелски вод од постоечка ТС на КП 5107/1 до постоечки  столб на КП 5132/1 КО Радовиш вон гр., во општина Радовиш вон гр., со тех. бр. ПП-У-28/21, септември 2021, изработена од ДГАПИД ,,СТУДИО АТРИУМ,, ДОО Штип, за потребите на инвеститор ЕВН-Македонија АД-Скопје КЕЦ Струмица.

           

                         ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

 

            До општина Радовиш доставено е барање за одобрување на Планска Програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план за инфраструктура со намена Е1.8 за изведба на новопланиран  10(20) Кv, подземен кабелски вод од постоечка ТС на КП 5107/1 до постоечки  столб на КП 5132/1 КО Радовиш вон гр., во општина Радовиш вон гр., на урбанистички план со класа на намена Е1 – инфраструктурни водови, со проектен опфат: 725м2, должина на траса: 37м1, КО Радовиш вон гр, Општина Радовиш, за потребите на инвеститор ЕВН-Македонија АД-Скопје КЕЦ Струмица.

 

            Во прилог на барањето е доставено:

Планска Програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план за инфраструктура со намена Е1.8 за изведба на новопланиран 10(20) Кv, подземен кабелски вод од постоечка ТС на КП 5107/1 до постоечки  столб на КП 5132/1 КО Радовиш вон гр., во општина Радовиш, на урбанистички план со класа на намена Е1 – инфраструктурни водови, со проектен опфат: 725м2, должина на траса: 37м1 КО Радовиш вон гр, во Општина Радовиш, со тех. бр. ПП-У-28/21 од 09.2021год. изработена од ДГАПИД ,,СТУДИО АТРИУМ,, ДОО Штип,,

            Ажурирана подлога со граница на плански опфат.

Од страна на Комисијата за урбанизам формирана од Градоначалникот на општина Радовиш, со Решение бр.26 – 639/1 од 26.04.2021год. беше разгледана доставената документација на Планска Програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план за инфраструктура со намена Е1.8 за изведба на новопланиран  10(20) Кv, подземен кабелски вод од постоечка ТС на КП 5107/1 до постоечки  столб на КП 5132/1 КО Радовиш вон гр., во општина Радовиш, на урбанистички план со класа на намена Е1 – инфраструктурни водови, со проектен опфат: 725м2, должина на траса: 37м1, КО Радовиш вон гр, Општина Радовиш, со тех. бр. ПП-У-28/21 од 09.2021год. изработена од ДГАПИД ,,СТУДИО АТРИУМ,, ДОО Штип, по што истата е потпишана и доставена до Градоначалникот со Предлог за одобрување на Планска Програма бр. 09-55/2 од 20.01.2022 год.

Врз основа на горе наведеното Градоначалникот одлучи како во диспозитивот на оваа Решение.

 

Упатство за правно сртедство: Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот наприемот на реѓшението, преку овој орган до министерот кој раководи со органот на државната управа надлажен за вршење на работите од областа на уредување на просторот.

             Жалбата се таксира со 250,00 ден. административни такси.