If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | РЕШЕНИЕ: СЕ ОДОБРУВА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ВО Е-УРБАНИЗАМ СО БРОЈ НА ПОСТАПКА: 40846 ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА УЛИЦА ВО С. КАЛУГЕРИЦА ВО ОПШТИНА РАДОВИШ, СО КЛАСА НА НАМЕНА Е1
18987
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-18987,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

РЕШЕНИЕ: СЕ ОДОБРУВА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ВО Е-УРБАНИЗАМ СО БРОЈ НА ПОСТАПКА: 40846 ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА УЛИЦА ВО С. КАЛУГЕРИЦА ВО ОПШТИНА РАДОВИШ, СО КЛАСА НА НАМЕНА Е1

Дата

February 18, 2022

Категорија

Вести, Известување, Соопштенија

Врз основа на член 44, став 7 од Законот за Урбанистаичко планирање (Сл. Весник  Бр. 32/2020) Градоначалникот на општина Радовиш по доставен предлог за одобрување на Планска програма, за изработка на Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план за изградба на улица во с. Калугерица, Општина Радовиш со класа на намена Е2 – (сообраќајна, линиска и друга инфраструктура), со проектен опфат: 1.08 ха.

По предлог за одобрување на Планска Програма од страна на Комисијата за урбанизам, Градоначалникот го донесува следното:

 

                                                РЕШЕНИЕ

                                                                       

             СЕ ОДОБРУВА Планска Програма во е-урбанизам со број на постапка: 40846 за изработка на Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план за изградба на улица во с. Калугерица во Општина Радовиш, со класа на намена Е1 – (сообраќајна, линиска и друга инфраструктура) со проектен опфат: 1.08 ха , изработена од ДПИ МГ ПРОЕКТ дооел Скопје, со тех. бр. УП – 76/21, декември 2021, за потребите на општина Радовиш.

           

                                                            ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

 

До општина Радовиш доставено е барање за одобрување на Планска Програма за изработка на Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план за изградба на улица во с. Калугерица, Општина Радовиш, со класа на намена Е2 – (сообраќајна, линиска и друга инфраструктура), со проектен опфат: 1.08 ха, за потребите на  општина Радовиш.

 

Во прилог на барањето е доставено:

Планска Програма со тех. бр. УП76/21, изработена од ДПИ МГ ПРОЕКТ дооел Скопје, за изработка на Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план за изградба на улица во с. Калугерица, Општина Радовиш со класа на намена Е2 – (сообраќајна, линиска и друга инфраструктура), со проектен опфат:   1.08ха.

Ажурирана подлога со граница на плански опфат.

Од страна на Комисијата за урбанизам формирана од Градоначалникот на општина Радовиш, со Решение бр.09 – 232/1 од 01.02.2022год. беше разгледана доставената документација на Планска Програма за изработка на Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план, за изградба на улица во с. Калугерица, Општина Радовиш, по што истата е потпишана и доставена до Градоначалникот со Предлог за одобрување на Планска Програма бр. 26-305/2 од 14.02.2022 год.

Врз основа на горе наведеното Градоначалникот одлучи како во диспозитивот на оваа Решение.

 

Упатство за правно сртедство: Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот наприемот на реѓшението, преку овој орган до министерот кој раководи со органот на државната управа надлажен за вршење на работите од областа на уредување на просторот.

Жалбата се таксира со 250,00 ден. административни такси.