If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ВО Е-УРБАНИЗАМ СО БРОЈ НА ПОСТАПКА: 43091 ЗА ИЗРАБОТКА НА УП ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН НОВОПЛАНИРАН СН 10(20) ПОДЗЕМЕН КАБЕЛСКИ ВОД СО НОВОПЛАНИРАНА ТРАФОСТАНИЦА БСТС, ВО КО ИЊЕВО ВОН ГР, И КО ТОПОЛНИЦА
19331
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-19331,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ВО Е-УРБАНИЗАМ СО БРОЈ НА ПОСТАПКА: 43091 ЗА ИЗРАБОТКА НА УП ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН НОВОПЛАНИРАН СН 10(20) ПОДЗЕМЕН КАБЕЛСКИ ВОД СО НОВОПЛАНИРАНА ТРАФОСТАНИЦА БСТС, ВО КО ИЊЕВО ВОН ГР, И КО ТОПОЛНИЦА

Дата

July 14, 2022

Категорија

Врз основа на член 44, став 7 од Законот за Урбанистичко планирање (Сл. Весник Бр.32/2020) со предлог за одобрување на Планска програма од комисијата за урбанизам до Градоначалникот на општина Радовиш, Ви доставува предлог за одобрување на Планска Програма за изработка на УП вон опфат на урбанистички план Новопланиран СН 10(20) подземен кабелски вод со новопланирана трафостаница БСТС, во КО Ињево вон гр,(КП 3, КП 5950, КП 1, КП 5974) и КО Тополница, (КП 1395/1, КП 1394) општина Радовиш, со класа на намена Е1, Е1.8, проектен опфат со површина 716,51 м2, во Општина Радовиш.
По предлог за одобрување на Планска Програма од страна на Комисијата за урбанизам, Градоначалникот го донесува следното:

 

РЕШЕНИЕ

СЕ ОДОБРУВА Планска Програма во е-урбанизам со број на постапка: 43091 за изработка на УП вон опфат на урбанистички план Новопланиран СН 10(20) подземен кабелски вод со новопланирана трафостаница БСТС, во КО Ињево вон гр, (КП 3, КП 5950, КП 1, КП 5974) и КО Тополница, (КП 1395/1, КП 1394) општина Радовиш, со класа на намена: Е1, Е1.8, проектен опфат со површина 360,22 м2, во Општина Радовиш, со тех. бр.63/2021, јули 2021, изработена од ДПТУ ЕЛЕКТРО ДИЗАЈН дооел Охрид, за потребите на инвеститор ЕВН Македонија АД Скопје, КЕЦ Струмица.

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

До општина Радовиш доставено е барање за одобрување на Планска Програма за изработка на УП вон опфат на урбанистички план Новопланиран СН 10(20) подземен кабелски вод со новопланирана трафостаница БСТС, во КО Ињево вон гр, (КП 3, КП 5950, КП 1, КП 5974) и КО Тополница, (КП 1395/1, КП 1394) општина Радовиш, со класа на намена, Е1, Е1.8, проектен опфат со површина 716,51 м2, за потребите на инвеститор ЕВН Македонија АД Скопје, КЕЦ Струмица.

Во прилог на барањето е доставено:
Планска Програма за одобрување на изработка на УП вон опфат на урбанистички план Новопланиран СН 10(20) подземен кабелски вод со новопланирана трафостаница БСТС, во КО Ињево вон гр,(КП 3, КП 5950, КП 1, КП 5974) и КО Тополница, (КП 1395/1, КП 1394) општина Радовиш, со класа на намена, Е1, Е1.8, проектен опфат со површина 716,51 м2, во Општина Радовиш, со тех. бр.63/2021, јули 2021, изработена од ДПТУ ЕЛЕКТРО ДИЗАЈН дооел Охрид

Ажурирана подлога со граница на плански опфат.

Од страна на Комисијата за урбанизам формирана од Градоначалникот на општина Радовиш, со Решение бр. 09 – 232/1 од 01.02.2022год. беше разгледана доставената документација за одобрување на Планска Програма за изработка на УП вон опфат на урбанистички план Новопланиран СН 10(20) подземен кабелски вод со новопланирана трафостаница БСТС, во КО Ињево вон гр,(КП 3, КП 5950, КП 1, КП 5974) и КО Тополница, (КП 1395/1, КП 1394) општина Радовиш, со класа на намена, Е1, Е1.8, проектен опфат со површина 716,51 м2.

 

 

Предлог за одобрување на Планска Програма бр. 26-1013/2 од 04.07.2022 год. е потпишана од комисијата за урбанизам и доставена до Градоначалникот.

Врз основа на горе наведеното Градоначалникот одлучи како во диспозитивот на оваа Решение.

Упатство за правно сртедство: Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот наприемот на решението, преку овој орган до министерот кој раководи со органот на државната управа надлажен за вршење на работите од областа на уредување на просторот.

Жалбата се таксира со 250,00 ден. административни такси.