If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА ПРОЕКТНА ПРОГРАМА СО БРОЈ НА ПОСТАПКА: 35590, ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕН КАБЕЛ ОД 1,8 МW ОД НОВОПЛАНИРАНА ТРАФОСТАНИЦА НА ФОТОВОЛТАЖНА ЦЕНТРАЛА СО МОЌНОСТ ОД 1,8 МW ДО ПРИКЛУЧНА ТОЧКА НА ЕВН ВО М.В. РУДИНА, КО РАКЛИШ-ВОН ГР ВО ОПШТИНА РАДОВИШ
18267
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-18267,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА ПРОЕКТНА ПРОГРАМА СО БРОЈ НА ПОСТАПКА: 35590, ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕН КАБЕЛ ОД 1,8 МW ОД НОВОПЛАНИРАНА ТРАФОСТАНИЦА НА ФОТОВОЛТАЖНА ЦЕНТРАЛА СО МОЌНОСТ ОД 1,8 МW ДО ПРИКЛУЧНА ТОЧКА НА ЕВН ВО М.В. РУДИНА, КО РАКЛИШ-ВОН ГР ВО ОПШТИНА РАДОВИШ

Дата

August 25, 2021

Категорија

Вести, Известување, Соопштенија

Врз основа на член 44, став 5 од законот за Урбанистаичко планирање (Сл. Весник  Бр. 32/2020) Градоначалникот на општина Радовиш по доставен предлог за одобрување на Планска програма, Ви доставува предлог за одобрување на Проектна Програма за изработка на Урбанистички План за инфраструктура за електричен кабел од 1,8 мw од новопланирана трафостаница на фотоволтажна централа со моќност од 1,8 мw до приклучна точка на ЕВН во м.в. Рудина, КО Раклиш-вон гр

во Општина Радовиш.

По предлог за одобрување на Планската програма од страна на Комисијата за урбанизам, Градоначалникот го донесува следното:

 

 

                                              РЕШЕНИЕ

                                                                       

           СЕ ОДОБРУВА Проектна Програма со број на постапка: 35590, за изработка на Урбанистички План за инфраструктура за електричен кабел од 1,8 мw од новопланирана трафостаница на фотоволтажна централа со моќност од 1,8 мw до приклучна точка на ЕВН во м.в. Рудина, КО Раклиш-вон гр

во Општина Радовиш, со тех. бр. 21-05/21 од 05/2021, изработена од ДТПГУК ,,ЧИП ГРОУП,, дооел Скопје, за потребите на нарачатели:  СОЛ ГРУП 5 ДОО Скопје.

 

                                                         ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

 

До општина Радовиш доставено е барање за одобрување на Проектна Програма за изработка на Урбанистички План за инфраструктура за електричен кабел од 1,8 мw од новопланирана трафостаница на фотоволтажна централа со моќност од 1,8 мw до приклучна точка на ЕВН во м.в. Рудина, КО Раклиш-вон гр

во Општина Радовиш, за потребите на СОЛ ГРУП 5 ДОО Скопје

 

Во прилог на барањето е доставено:

 

Проектна Програма за изработка на Урбанистички План за инфраструктура за електричен кабел од 1,8 мw од новопланирана трафостаница на фотоволтажна централа со моќност од 1,8 мw до приклучна точка на ЕВН во м.в. Рудина, КО Раклиш-вон гр,  во Општина Радовиш, изработена од ДТПГУК ,,ЧИП ГРОУП,, дооел Скопје.

Ажурирана подлога со граница на плански опфат.

 

Од страна на Комисијата за урбанизам формирана од Градоначалникот на општина Радовиш, со Решение бр.09-639/1 од 26.04.2021год. беше разгледана доставената документација на Проектна Програма за изработка на Урбанистички План за инфраструктура за електричен кабел од 1,8 мw од новопланирана трафостаница на фотоволтажна централа со моќност од 1,8 мw до приклучна точка на ЕВН во м.в. Рудина, КО Раклиш-вон гр во Општина Радовиш, по што истата е потпишана и доставена до Градоначалникот со Предлог за одобрување на Планска Програма бр. 26-768/4 од 26.05.2021 год.

 

Врз основа на горе наведеното Градоначалникот одлучи како во диспозитивот на оваа Решение.

 

Упатство за правно сртедство: Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот наприемот на решението, преку овој орган до министерот кој раководи  со органот  на државната управа надлажен за вршење на работите од областа на уредување на просторот.

Жалбата се таксира со 250,00 ден.административни такси.

 

 

Проектна програма за ПИ Раклиш(1)