If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | СООПШТЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА УП ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ СО КЛАСА НА НАМЕНА Е1 – ИНФРАСТРУКТУРА (ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ)
18201
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-18201,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

СООПШТЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА УП ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ СО КЛАСА НА НАМЕНА Е1 – ИНФРАСТРУКТУРА (ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ)

Дата

June 21, 2021

Категорија

Вести, Известување, Соопштенија

Врз основа на член 50 став 3 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.32/2020), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02), член __ од Статутот на Општина Радовиш, и донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Радовиш за 2021 година со Одлука бр. 08-23/2 од 05.01.2021 година, од Советот на Општина Радовиш, Градоначалникот на Општина Радовиш  го дава следното:

 

        С О О П Ш Т Е Н И Е

За организирање јавна презентација на УП вон опфат на Урбанистички План за формирање на градежни парцели со класа на намена Е1 – инфраструктура (фотоволтаични електрани) на дел од КП-1016/1, дел од КП 1016/6, дел од КП-1016/7, дел од КП-1016/8 и дел од КП-1016/9, КО Воиславци, дел од КП-1/6 и дел од КП-1/5, КО Сулдурци, Општина Радовиш,

 

Јавната анкета и јавната презентација, ќе се спроведе со излагање на  УП вон опфат на Урбанистички План за формирање на градежни парцели со класа на намена Е1 – инфраструктура (фотоволтаични електрани) на дел од КП-1016/1, дел од КП 1016/6, дел од КП-1016/7, дел од КП-1016/8 и дел од КП-1016/9, КО Воиславци, дел од КП-1/6 и дел од КП-1/5, КО Сулдурци, Општина Радовиш, во просториите на ЕЛС општина Радовиш.

 Површина на плански Опфат  е Р = 11.401539,29 ha.

 

            Јавната анкета ќе трае десет (10) работни дена од 21.06.2021г. до 02.07.2021 г., секој работен ден од 11,00 до 15,00 часот.

 

 

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

 УП вон опфат на Урбанистички План за формирање на градежни парцели со класа на намена Е1 – инфраструктура (фотоволтаични електрани) на дел од КП-1016/1, дел од КП 1016/6, дел од КП-1016/7, дел од КП-1016/8 и дел од КП-1016/9, КО Воиславци, дел од КП-1/6 и дел од КП-1/5, КО Сулдурци, Општина Радовиш, е објавена на ВЕБ страната  на општина Радовиш.

 

 

Јавната презентација со стручно презентирање на УП вон опфат на Урбанистички План за формирање на градежни парцели со класа на намена Е1 – инфраструктура (фотоволтаични електрани) на дел од КП-1016/1, дел од КП 1016/6, дел од КП-1016/7, дел од КП-1016/8 и дел од КП-1016/9, КО Воиславци, дел од КП-1/6 и дел од КП-1/5, КО Сулдурци, Општина Радовиш, ќе се одржи на ден 25.05.2021 година, во просториите на мала Сала во општина Радовиш, во 13:00 часот.