If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | СООПШТЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА УП ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕН КАБЕЛ ОД 1,8 МW, ОД НОВОПЛАНИРАНА ТРАФОСТАНИЦА НА ФОТОВОЛТАЖНА ЦЕНТРАЛА
18307
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-18307,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

СООПШТЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА УП ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕН КАБЕЛ ОД 1,8 МW, ОД НОВОПЛАНИРАНА ТРАФОСТАНИЦА НА ФОТОВОЛТАЖНА ЦЕНТРАЛА

Дата

October 13, 2021

Категорија

Вести, Известување, Соопштенија

Врз основа на член 50 став 3 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.32/2020), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02), член __ од Статутот на Општина Радовиш, и донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Радовиш за 2021 година со Одлука бр. 08-23/2 од 05.01.2021 година, од Советот на Општина Радовиш, Градоначалникот на Општина Радовиш  го дава следното:

 

        С О О П Ш Т Е Н И Е

За организирање јавна презентација на УП за инфраструктура за електричен кабел од 1,8 МW, од новопланирана трафостаница на фотоволтажна централа со моќност од 1,8 МW, до приклучна точка на ЕВН, во м.в.Рудина КО Раклиш-вгр, во  Општина Радовиш.

 

Јавната анкета и јавната презентација, ќе се спроведе со излагање на УП за инфраструктура за електричен кабел од 1,8 МW, од новопланирана трафостаница на фотоволтажна централа со моќност од 1,8 МW, до приклучна точка на ЕВН, во м.в.Рудина КО Раклиш-вгр, во  Општина Радовиш,  со намена  E1.13,  во просториите на ЕЛС општина Радовиш.  Должина на траса-ровот  е  234,57 м1.

Јавната анкета ќе трае петнаесет (15) работни дена од 13.10.2021г. до 27.10.2021 г., секој работен ден од 11,00 до 15,00 часот.

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

УП за инфраструктура за електричен кабел од 1,8 МW, од новопланирана трафостаница на фотоволтажна централа со моќност од 1,8 МW, до приклучна точка на ЕВН, во м.в.Рудина КО Раклиш-вгр, во  Општина Радовиш,  е објавена на ВЕБ страната  на општина Радовиш.

Јавната презентација со стручно презентирање на УП за инфраструктура за електричен кабел од 1,8 МW, од новопланирана трафостаница на фотоволтажна централа со моќност од 1,8 МW, до приклучна точка на ЕВН, во м.в.Рудина КО Раклиш-вгр, во  Општина Радовиш,, ќе се одржи на ден 22.10.2021 година, во просториите на мала Сала во општина Радовиш, во 13:00 часот.

                  

                 

Изготвил

Сузана Ѓоргиева

 

 

ГРАДОНАЧАЛНИК

Герасим Конзулов