If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | Јавен конкурс за распределба на средства од Буџетот на општина Радовиш на спортски клубови, здруженија и сојузи од општина Радовиш за 2021 год.
17809
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-17809,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

Јавен конкурс за распределба на средства од Буџетот на општина Радовиш на спортски клубови, здруженија и сојузи од општина Радовиш за 2021 год.

Дата

February 05, 2021

Категорија

Вести, Известување, Соопштенија

Врз основа на член 22 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр. 05/02), член 15 став 1 од Статутот на општина Радовиш (Службен гласник на општина Радовиш бр. 05/02) а согласно донесената годишна Програма за јавните потреби на спортот во општина Радовиш за 2021 бр.08-21/2 од 05.01.2021 год. и донесениот Буџет за 2021 година, од страна на Советот на општина Радовиш, општина Радовиш на ден 05.02.2021 год. објавува :

 

JАВЕН КОНКУРС

за распределба на средства од Буџетот на општина Радовиш на спортски клубови, здруженија и сојузи од општина Радовиш за 2021 год.

 

  1. Се распишува јавен конкурс за распределба на средства на спортските клубови, здруженија и сојузи од Буџетот на општина Радовиш за 2021 година ;
  2. Потребни документи за поднесување се :

– Програма за работа со финансиски план за 2021 година (усвоен од Управен одбор) ;

– Финансиски извештај за потрошените средства добиени од ЕЛС општина Радовиш

во текот на 2020 година (усвоен од Управен одбор) ;

– Одлука од Цент.регистар на Р.С.М. (доколку год. приход е помал од 2,500 евра);

Забелешка: Спортските клубови и здруженија чии годишен приход е поголем од 2,500 евра дополнително да достават копија од завршна сметка (до крај на м. Март 2021 г.)

– Решение од АМС за дејност спорт (доколку има) или Потврда од федерација (копија);

– Копија од тековна состојба од Цент.регистар на Р.С.М.;

– Потврда за отворена и активна жиро сметка.

 

 

  • Период за доставување на документите е 10 (десет) дена од денот на објавувањето на јавниот конкурс, заклучно со 17.02.2021 год.

 

  1. Пријавите се поднесуваат на адреса :

ЕЛС општина Радовиш

Бул. „Александар Македонски“ бр. 7, 2420 Радовиш

или директно во архивата на ЕЛС општина Радовиш

Со назнака : За јавен конкурс бр.

 

 

Напомена: Пријавите со нецелосна документација како и оние што нема да бидат доставени во наведениот рок, нема да бидат разгледувани.