If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ ВО ОСНОВНОТО И СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РАДОВИШ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОД.
17112
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-17112,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ ВО ОСНОВНОТО И СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РАДОВИШ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОД.

Дата

November 27, 2019

Категорија

Вести, Известување, Соопштенија

 Врз основа на чл.22, став 1, точка 8 од Законот за Локална самоуправа, чл. 43, став 1, од Статутот на општина Радовиш и врз основа на член 9 од Правилникот за доделување на стипендии на талентирани ученици од основното и средното образование во општина Радовиш бр.08-1656/1 од 17.10.2018 год., по распишаниот јавен конкурс бр.09-1573/1 од 17.10.2019  и записник бр. 09-1573/3 од 26.11.2019 год. со ранг-листа, доставен од страна на Комисијата за пријавените кандидати за стипендирање на ученици во основното и средното образование во Радовиш за учебната 2019/20 год., Градоначалникот на општина Радовиш донесува,

 

                                    О Д Л У К А

за доделување на стипендии на ученици во основното и средното образование во Радовиш за учебната 2019/2020 год.

 

Член 1

Општина Радовиш доделува 16 (шеснаесет) стипендии за учебната 2019/2020 година, на следните ученици од основното образование :

VI одделение

 1. Кирил Димовски, ООУ Крсте П.Мисирков ……… освоени 109 бодови
 2. Анастасија Р`жева, ООУ Никола Карев ………….. освоени 82 бодови
 3. Елена Ѓоргичкова, ООУ Никола Карев ………….. oсвоени 69 бодови
 4. Елена Ефтимова, ООУ Крсте П.Мисирков …..… oсвоени 61 бодови

VII одделение

 1. Матеј Цветковски, ООУ Никола Карев………….. освоени 101 бодови
 2. Катерина Крстева, ООУ Никола Карев…………… освоени 80 бодови
 3. Марија Здравева, ООУ Крсте П.Мисирков ….… oсвоени 80 бодови
 4. Драган Петрушев, ООУ Никола Карев …………… oсвоени 72 бодови

VIII одделение

 1. Добрилка Ѓоргиева, ООУ Крсте П.Мисирков ….. освоени 88 бодови
 2. Пенка Трајкова, ООУ Крсте П.Мисирков…………. освоени 81 бодови
 3. Oгнен Симовски, ООУ Никола Карев ………….… oсвоени 74 бодови
 4. Давид Каранфилов, ООУ Никола Карев ………… oсвоени 70 бодови

 

 

IX одделение

 1. Анита Ристова, ООУ Крсте П.Мисирков…………………… освоени 82 бодови
 2. Сандра Филиповска, ООУ Крсте П.Мисирков …………. освоени 78 бодови
 3. Дарко Тодоров, ООУ Крсте П.Мисирков……………….…. oсвоени 76 бодови
 4. Константин Ѓозев, ООУ Крсте П.Мисирков…………….… oсвоени 74 бодови

Член 2

Висината на стипендијата за основното образование изнесува 2.500 (две илјади и петстотини) денари, а се прима 9 (девет) месеци во текот на учебната година, односно од Октомври до Јуни – додека трае учебната година.

Општина Радовиш ќе склучи посебен Договор со секој корисник на стипендија.

 

Член 3

Општина Радовиш доделува 7 (седум) стипендии за учебната 2019/2020 година на следните ученици од средното образование :

СОУ Коста Сусинов, Радовиш

I-ва година

 1. Mарио Трајанов (ООУ Крсте П.Мисирков) …….. освоени 92 бодови
 2. Ана Бибовска (ООУ Никола Карев) ……………… oсвоени 79 бодови
 3. Ангелина Јованова (ООУ Орце Николов) …..… oсвоени 71 бодови
 4. Никола Петров (ООУ Коста Рацин) ………………. освоени 72 бодови

II-ра година

 1. Марија Прастова …………………………………………. освоени 71 бодови

III-та година

 1. Стефанија Ефтимова ………………………………….. освоени 79 бодови

IV-та година

 1. Викторија Митева ……………………………………….. освоени 63 бодови

Член 4

Висината на стипендијата за средното образование изнесува 3.000 (три илјади) денари, а се прима 9 (девет) месеци во текот на учебната година, односно од Октомври до Јуни – додека трае учебната година.

Општина Радовиш ќе склучи посебен Договор со секој корисник на стипендија.

 

 

 

Член 5

Општина Радовиш доделува 5 (пет) стипендии – по основ на социјален карактер, за учебната 2019/2020 година, на следните ученици од основно и средно образование:

 

 1. Викторија Спасова, VII одд. – ООУ Никола Карев
 2. Верица Поцева, IX одд. – ООУ Коста Рацин
 3. Столе Илиев, VI одд. – ООУ Коста Рацин
 4. Маријана Ташкова, VIII одд. – ООУ Кирил и Методиј
 5. Стивен Ангеловски , VII год. – ООУ Кирил и Методиј

 

Член 6

Висината на стипендиите по основ на социјален карактер е 2.500 (две илјади и петстотини) денари за ученици во основното, и 3.000 (три илјади) денари за ученици во средното образование, а се прима 9 (девет) месеци во текот на учебната година, односно од Октомври до Јуни – додека трае учебната година.

Општина Радовиш ќе склучи посебен Договор со секој корисник на стипендија.

 

Член 7

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави на web страната на општина Радовиш, како и на огласната табла на ЕЛС општина Радовиш.

Незадоволните кандидати имаат право на приговор во рок од 5 (пет) дена од денот на донесувањето на Одлуката на Градоначалникот на општина Радовиш.

 

pdf-icon  ОДЛУКА

(Погледни или Превземи)