If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | Portfolio Categories Соопштенија
39
archive,paged,tax-portfolio_category,term-soopstenija,term-39,paged-2,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive
Archive

одлука за избор за унапредување  на административен службеник по интерен оглас број  2/2022

  |     |   No comment

  Согласно  член 52 од Законот за административни службеници (Сл. Весник на РМ бр.27/14,199/14,48/15,154/15,5/16 и 142/16 и 11/18) Секретарот на Општина Радовиш донесува:                                                         О  Д  Л  У  К  А за избор за унапредување  на административен службеник по интерен оглас број  2/2022   Кандидатот Надица Пранговска се избира за унапредување...

Прочитај повеќе

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВЕН УВИД ПО УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА УЛИЦА ВО С.КАЛУГЕРИЦА, ОПШТИНА РАДOВИШ

  |     |   No comment

Врз основа на член 62 став(10) Законот за урбанистичко планирање („Сл. в. на РСМ“ бр. 32/20), Општина Радовиш  објавува :   ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВЕН УВИД Известување за јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на улица во с.Калугерица, Општина Радoвиш   Врз основа на...

Прочитај повеќе

СЕ ПОТВРДУВА ОДОБРУВАЊЕ ОД УРБАНИСТИЧКИ АСПЕКТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА СО НАМЕНА Е1.8 ВОДОВИ ЗА ПРЕНОС НА ЕЛ.ЕНЕРГИЈА ЗА НОВОПЛАНИРАН ПОДЗЕМЕН 10/20 КВ ВОД

  |     |   No comment

Постапка бр. 39203,  со арх.бр. 26 - 1462/1  од 30.11.2021 г. по барање од ДГАПИД СТУДИО АТРИУМ  доо  Штип.                                             П О Т В Р Д А   Се...

Прочитај повеќе

ИНТЕРЕН ОГЛАС број 2/2022 за пополнување на работo местo со унапредување

  |     |   No comment

Врз основа на член 48 од Законот за административните службеници (,,Сл.весник на РМ бр. 27/14,199/14,48/15,154/15,5/16,142/16 , 11/18 и Сл.весник на РСМ бр.275/19,14/20 и 215/21) и член 2 од Правникот за формата и содржината на интерниот оглас,начинот на поднесување на пријавата за унапредување,начинот на спроведување на...

Прочитај повеќе

ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ОДОБРЕН УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА БР.1038 ОД ДУП НА ГРАД РАДОВИШ, ОПШТИНА РАДОВИШ

  |     |   No comment

ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ОДОБРЕН  УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА бр.1038 од ДУП на град Радовиш, Општина Радовиш,   До :  Александра Илиев,  Радовиш.   Предмет  :     ПОТВРДА  за заверка на одобрен урбанистички проект   Врска  :     Наш брoj  26-1338/1  од  09.11.2021 год, постапка бр. 38754   Почитувани,   Градоначалникот...

Прочитај повеќе

РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА Планска Програма во е-урбанизам со број на постапка:40566 за изработка на Урбанистички План вон опфат на урбанистички план со класа на намена А1 – домување, со проектен опфат: четири градежни парцели ГП 1.17, ГП 1.18 ГП 1.18.1 и ГП 1.19, на КП – 4233/1, КП – 4234/1, КО Радовиш

  |     |   No comment

Врз основа на член 44, став 7 од Законот за Урбанистаичко планирање (Сл. Весник  Бр. 32/2020) Градоначалникот на општина Радовиш по доставен предлог за одобрување на Планска програма, со број на постапка: 40566, Ви доставува предлог за одобрување на Планска Програма за изработка на Урбанистички...

Прочитај повеќе

ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА НА ОДОБРЕН УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА бр.1 од ДУП на град Радовиш, Општина Радовиш,

  |     |   No comment

Предмет  :   ПОТВРДА  за заверка на одобрен урбанистички проект   Врска  :    Наш брoj  26-1312/1  од  26.10.2021 година  постапка бр.38753   Почитувани,   Градоначалникот на општина Радовиш, ја разгледа доставената дoкументација со барањето за заверка на Урбанистичкиот проект со План за парцелација на градежна парцела бр.1 од ДУП на град Радовиш,УБ 9.2,...

Прочитај повеќе

РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 9 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ

  |     |   No comment

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа, член 19 став 2 од Статутот на општина Радовиш и член 51  од Деловникот за работа на Советот на општина Радовиш, се донесе Решение за свикување на 9 седница на Советот на општина Радовиш.   Седницата ќе...

Прочитај повеќе

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВЕН УВИД НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА ЗА ПРОМЕНА НА ГРАНИЦИ НА ГП 4.24 КОН 4.23 И ГП 4.25 ОД ДУП ЗА УБ 8-ДЕЛ И УБ 9-ДЕЛ, ВО РАДОВИШ ОПШТИНА РАДОВИШ

  |     |   No comment

Постапка бр. 40548,  арх. бр. 26 - 389/1  од 25.02.2021 г.   Предмет: ИЗВЕСТУВАЊЕ за јавен увид на Урбанистички проект со план за парцелација за промена на граници на ГП 4.24 кон 4.23 и ГП 4.25 од ДУП за УБ 8-дел и УБ 9-дел, во Радовиш Општина...

Прочитај повеќе

РЕШЕНИЕ СЕ ОДОБРУВА ПРОЕКТНА ПРОГРАМА СО БРОЈ НА ПОСТАПКА: 40167 ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДБА СО НАМЕНА Е1.13

  |     |   No comment

Врз основа на член 44, став 7 од законот за Урбанистаичко планирање (Сл. Весник  Бр. 32/2020) Градоначалникот на општина Радовиш по доставен предлог за одобрување на Планска програма, Ви доставува предлог за одобрување на Проектна Програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички...

Прочитај повеќе