If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | ОДЛУКА НЕСПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ЗА ДУП УБ 19
9984
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-9984,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

ОДЛУКА НЕСПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ЗА ДУП УБ 19

Дата

February 24, 2015

Категорија

Известување

ОДЛУКА ЗА НЕСПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА

1.За планскиот документ, Детален Урбанистички План за дел од Урбан блок 19 во град Радовиш, кој се носи согласно согласно член 65 од Законот за животна средина не е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина;

2.Одлуката заедно со формуларите за определување на потребата од спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена се објавува на веб страната на општина Радовиш www.radovis.gov.mk;

 

3.Согласно критериумите за определување на тоа дали еден плански документ има влијание врз животната средина од член 65 Законот за животна средина и врз основа на податоците од Прилог 2 на Правилникот за формата, содржината и образецот на долуката за спроведување односно неспроведување на стратегиската оцена донесувањето на планскиот документ, Детален Урбанистички План за дел од Урбан блок 19 од град Радовиш нема да има влијание врз животната средина од следните причини: Планскиот документ е измена и допуна на ДУП со кој не се менува намената на земјиштето, измената и дополнувањето се однесуваат на зголемување на максималната површина за градба и максималната дозволена висина на градба, намената останува А1 – домување во станбени куќи;

 

 

4.Против ова одлука може да се поднесе жалба до Министерството за животна средина и просторно планирање во рок од 15 дена од денот на објавување на одлуката на веб страната.

 

 pdf_icon_50  ОДЛУКА    (превземи)