If you decide to buy essay from us you can be sure, that the materials used by the writer and referred to in the reference list, are absolutely reliable and taken from scientific sources.

Архива
Временска прогноза
logo
Општина Радовиш | Portfolio Categories Соопштенија
39
archive,paged,tax-portfolio_category,term-soopstenija,term-39,paged-12,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive
Archive

ОГЛАС ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ЛИНИИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОПШТИНСКИ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ВО ОПШТИНА РАДОВИШ

  |     |   No comment

ОГЛАС ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ЛИНИИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОПШТИНСКИ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ВО ОПШТИНА РАДОВИШ   ОГЛАС  ...

Прочитај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТ НА ГРАЃАНИТЕ

  |     |   No comment

Врз основа на чл. 2, ст.4, ст.6, ст.7, ст.8 и ст. 9, чл. 21, чл. 22, чл.36, чл.50 од Законот за локална самоуправа (Службен весник бр.5/ 2002), потоа чл. 14, чл.15, чл.16, чл.17, чл.21, чл.43, чл.53 и чл.55 од Статутот на Општина Радовиш (Службен гласник...

Прочитај повеќе

ТЕНДЕРСКА ПОСТАПКА ЗА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДЕЛ ОД РЕЧНОТО КОРИТО НА РЕКА СУШИЦА ВО ОПШТИНА РАДОВИШ

  |     |   No comment

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион објавува јавен повик за доделување на договор за јавна набавка „Изведување на градежни работи за реконструкција на дел од речното корито на река Сушица во општина Радовиш“ со финансиска поддршка од Европска Унија преку ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за...

Прочитај повеќе

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА 10 РАБОТНИЦИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ЈАВНИ РАБОТИ ВО РОК ОД 9 МЕСЕЦИ

  |     |   No comment

Врз основа на Програмата за јавни работи за 2020 година на Општина Радовиш, Одлуката за усвојување на Програмата за Локален Економски развој во општина Радовиш за 2020 во  општинскиот буџет бр: 08-1926/1 од 30.12 2019 год.,Решение за прогласување и објавување на Одлуката за усвојување на...

Прочитај повеќе

JАВЕН КОНКУРС ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ НА СПОРТСКИ КЛУБОВИ, ЗДРУЖЕНИЈА И СОЈУЗИ ОД ОПШТИНА РАДОВИШ ЗА 2020 ГОД.

  |     |   No comment

Врз основа на член 22 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр. 05/02), член 15 став 1 од Статутот на општина Радовиш (Службен гласник на општина Радовиш бр. 05/02) а согласно донесената годишна Програма за јавните потреби на спортот во општина...

Прочитај повеќе

JАВЕН КОНКУРС ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ЗА 2020 ГОД.

  |     |   No comment

Врз основа на член 22 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр. 05/02), член 15 став 1 од Статутот на општина Радовиш (Сл. гласник на општина Радовиш бр. 05/02) а согласно донесената годишна Програма за активности од областа на културата во...

Прочитај повеќе

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР НА СПОРТИСТ, СПОРТСКА ЕКИПА И ТРЕНЕР ЗА 2019 ГОД. КАКО И ЗА СПОРТСКИ РАБОТНИК ЗА ПОВЕЌЕГОДИШНА РАБОТА

  |     |   No comment

Врз основа на член 34 од Статутот на општина Радовиш (Сл.гласник на општина Радовиш бр. 05/02), како и врз основа Правилникот за критериуми за избор на најуспешни спортисти, спортски екипи и спортски работници бр.08-348/1 од 11.02.2015 год., Комисијата за култура, образование и спорт при Советот...

Прочитај повеќе

ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО НА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА ПО ПРЕДЛОГ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО РАКЛИШ

  |     |   No comment

Врз основа на член 35 став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02), член __ од Статутот на Општина Радовиш, и донесената Годишна програма за изработување...

Прочитај повеќе

ЈАВНА ПОКАНА, ИЗВЕСТУВАЊЕ И СООПШТЕНИЕ ЗА ДАНОКОТ НА ИМОТ И КОМУНАЛНАТА ТАКСА

  |     |   No comment

ЈАВНА ПОКАНА За поднесување даночна пријава за утврдување на данок на имот за 2020 година.   ИЗВЕСТУВАЊЕ За пријавување на настанати промени во 2019 година, кои се однесуваат на данокот на имот и комуналната такса   СООПШТЕНИЕ За подмирување на данок на имот и комунална такса...

Прочитај повеќе

РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА XXXVII СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА РАДОВИШ

  |     |   No comment

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа, член 19 став 2 од Статутот на општина Радовиш и член 51  од Деловникот за работа на Советот на општина Радовиш, се донесе Решение за свикување на XXXVII седница на Советот на општина Радовиш.   Седницата ќе...

Прочитај повеќе